Zadłużenie Gminy na przestrzeni lat

  • Drukuj

W ciągu ostatnich lat dług publiczny gminy (zaciągnięte kredyty i pożyczki) sukcesywnie malał. Dynamikę zmian zadłużenia w latach 2014 – 2017 przedstawia poniższy wykres.

W lutym br. po spłaceniu kwoty około 1 mln zł, gmina  spłaciła całkowicie wszystkie dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki. Brak zaciągniętych kredytów otwiera przed Gminą możliwość wsparcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizacji największej planowanej w najbliższym okresie inwestycji, tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Buczyna. Wartość całego zadania oszacowano na kwotę 13,5 mln zł. Na realizację zadania zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych zadania netto, tj. ponad 7 mln zł, niemal 25 % kosztów kwalifikowalnych sfinansowanych zostanie dotacją z WFOŚiGW w wysokości ok. 2,2 mln zł. Pierwsze wydatki na budowę sieci w wysokości 1,2 mln zł poniesione zostaną już w tym roku.