Komunikaty

Przerwa w dostawie wody - Radwanice oś. Leśne

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj
Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniu 11.08.2016(czwartek) w godz. 8:00 do 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Radwanice na tzw."osiedlu leśnym" ul. Kasztanowa, Klonowa, Wierzbowa, Akacjowa, Topolowa, Brzozowa, Olchowa, Świerkowa, Sosnowa, Jaworowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Modrzewiowa. Przerwa spowodowana jest przyłączaniem nowego odcinka sieci wodociągowej do głównej magistrali.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości o zgromadzenie odpowiednich zapasów wody pitnej na czas przerwy.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik ZUK

Piotr Hrywna

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 27.07.2016

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rud miedzi ze złoża "Radwanice-Gaworzyce" w obszarze "Gaworzyce" realizowanego w gminach: Żukowice, Gaworzyce i Radwanice.

Treść obwieszczenia

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 01.08.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 85, ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

zawiadamiam strony postępowania, że:

W dniu 01.08.2016r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi publicznej KDD w miejscowości Nowy Dwór dz. nr 146 o dł. 1+089,01 na terenie gminy Radwanice”;
 
Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej  Publicznie Gminy Radwanice - http://bip.radwanice.pl, oraz na tablicach ogłoszeń UG Radwanice oraz w m. Nowy Dwór.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice pok. nr 10, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 076 759 20 37, w terminie 14 dni, od daty niniejszego obwieszczenia.


WÓJT GMINY RADWANICE

Paweł Piwko

Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 29.07.2016

 • Publikacja: Danuta Czuchro
 • Drukuj

w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 22.07.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania:
Budowa farmy fotowoltaicznej Kłębanowice o mocy wytwórczej do 1MW na działce o nr ew. 20/12 obręb 0005 Kłębanowice w rejonie miejscowości Kłębanowice (województwo dolnośląskie, powiat polkowicki), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

Na podstawie z art. 10, 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)  w związku z art. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 353);

niniejszym zawiadamiam  i podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 22.07.2016r Wójt Gminy Radwanice wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla  zadania: Budowa farmy fotowoltaicznej Kłębanowice o mocy wytwórczej do 1MW na działce o nr ew. 20/12 obręb 0005 Kłębanowice w rejonie miejscowości Kłębanowice (województwo dolnośląskie, powiat polkowicki), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania w terminie siedmiu dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 10, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 20.07.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o wydaniu postanowienia w sprawie zadania: ”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”

Na podstawie z art. 10, 49, 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)  w związku z art. 4 i 5 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 353);

niniejszym zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 20.07.2016r Wójt Gminy Radwanice wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wykonywania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zadania: ”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania w terminie siedmiu dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 10, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 20.07.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),  art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz.U. 2016 poz. 353);
- zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości:
że został wyłożony do wglądu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jako załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego BUCZYNA I realizowanego na działkach 222/1 i 264/1, położonych na gruntach wsi Buczyna, gm. Radwanice, pow. Polkowicki, woj. dolnośląskie”.
Z raportem oraz pozostałą dokumentacją oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia można zapoznać się w pok. nr 10, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 076 759 20 37 w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.
W powyższym terminie można również składać uwagi i wniosku w przedmiotowej sprawie.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 20.07.2016

 • Publikacja: Leszek Klejszmit
 • Drukuj

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy:  przebudowy  drogi, budowie: chodników, zjazdów, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze.

Na podstawie  art.104 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz.23) r. oraz  art. 53 ust. 1ustawy  z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. 2015 roku  poz. 199 z późn. zm.) Wójt Gminy Radwanice zawiadamia, że na wniosek Gminy Radwanice,  została wydana w dniu 20 lipca 2016 r. decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na „ Przebudowę drogi gminnej KDD, budowie chodników , zjazdów, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego”.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj. do dnia 4 sierpnia 2016 r. W tym terminie można zapoznać się z treścią decyzji, w Urzędzie Gminy Radwanice,  59-160 Radwanice ul. Przemysłowa 17, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu.
                                                                           
Radwanice,  20 lipca 2016 r.


Wójt Gminy

Paweł PiwkoPismo prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 12.07.2016

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Stanowisko w sprawie preferowanej przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 

Informacja Starosty Polkowickiego z dnia 17.07.2016

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

skierowana do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.