Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 05.07.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

O wszczęciu postępowania, wystąpieniu do organów współdziałających i terminie wydania decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

zawiadamiam strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości, że:

zostało wydane postanowienie w sprawie braku konieczności  przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedsięwzięcia: Przebudowa drogi publicznej KDD w miejscowości Nowy Dwór dz. nr 146 o dł. 1+089,01 na terenie gminy Radwanice.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 9, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice pok. nr 10, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 076 759 20 37.


WÓJT GMINY RADWANICE

Paweł Piwko

Gaz-System S.A. sponsorem Dni Radwanic

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Sponsorem wydarzenia Dni Gminy Radwanice 2016 był GAZ-SYSTEM S.A. jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służą dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz wymagania ochrony środowiska stosujemy najbardziej nowoczesne i sprawdzone technologie na światowym poziomie.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2016 r. o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rud miedzi ze złoża „Radwanice-Gaworzyce" w obszarze „Gaworzyce".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 27.06.2016

 • Publikacja: Leszek Klejszmit
 • Drukuj

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.
Stosownie do dyspozycji art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. 2015 roku  poz. 199 z późn. zm.) w związku 4 ustęp 2 pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz.23) – zawiadamiam , że w dniu 27 czerwca 2016 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowie rurociągu tranzytowego w m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków, na działkach o numerach ewidencyjnych: 350/21, 343/18, 341/36, 341/34, 341/33, 341/30, 341/28, 341/27, 341/24, 341/22, 341/21, 341/20, 341/19, 341/16, 341/15, 341/12, 341/9, 341/47, 352, 350/12, 343/2, 341/10, 341/5, 17, 301, 320, 319, 341/43, 341/6, 341/7, 341/8, 350/13, 350/19, 341/11, 341/48,  położonych w obrębie ewidencyjnym  Buczyna , gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskowaną lokalizacją planowanego zamierzenia oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w zakresie dotyczącym  zadania  – w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy w Radwanicach ul. Przemysłowa 17.
Akta sprawy będą dostępne w w/w terminie,  w Urzędzie Gminy pokój nr 11, w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
 
 


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Zawiadomienie o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia 17 czerwca 2016 r. DOOŚ-OAII.4210.17.2015.ew.33 - dotyczy budowy zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce.

Treść obwieszczenia

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Zawiadomienie o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia 17 czerwca 2016 r. DOOŚ-OAII.4210.17.2015.ew.24 - dotyczy budowy zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyc.

Treść obwieszczenia

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Zawiadomienie o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia 17 czerwca 2016 r. DOOŚ-OAII.4210.17.2015.ew.29 - dotyczy budowy zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce.

Treść obwieszczenia

 

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 58

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 34°C, tylko w niedzielę 26.06 na zachodzie województwa temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Temperatura minimalna od 18°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Godzina i data wydania: godz. 13:37 dnia 22.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 dolnoslaskie od 12:00/23.06 do 18:00/26.06.2016 temp.maks 34 st., temp.min 18 st.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 21.06.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o wszczęciu postępowania, wystąpieniu do organów współdziałających i terminie wydania decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

zawiadamiam strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości, że:

do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek Pracowni Projektowej Bartłomieja Dynowskiego, ul. Jana Karskiego 13, 59-220 Legnica w imieniu  i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Przebudowa drogi publicznej KDD w miejscowości Nowy Dwór dz. nr 146 o dł. 1+089,01 na terenie gminy Radwanice.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 9, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 17.06.2016r. RDOŚ we Wrocławiu powiadomił Wójta Gminy Radwanice o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 27 czerwca 2016r.

Wobec powyższego wydanie postanowienia w sprawie potrzeby sporządzania raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko i decyzji środowiskowej nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice pok. nr 10, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

 

WÓJT GMINY RADWANICE

 Paweł Piwko

Zamknięcie dróg lokalnych w rejonie miejscowości Przesieczna i Drożyna

 • Publikacja: Danuta Czuchro
 • Drukuj

Generalny Wykonawca budowy drogi S-3 zadanie 2 informuje, że zgodnie z decyzją ZRID nr IF-AB.7820.16.2013.ES2 oraz planowanym harmonogramem prac, w miesiącu czerwcu nastąpi zamknięcie dróg lokalnych położonych na działkach przez które przebiega teren inwestycji, zgodnie z zatwierdzoną  Dokumentacją Projektową.