Komunikaty

Ogłoszenie Koła Łowieckiego "Darz Bór" Przemków

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o polowaniu zbiorowym.

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.12.2017

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwał antysmogowych.

Pliki do pobrania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Radwanice w roku 2018”

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-170 Radwanice, w terminie do dnia 05.01.2018r. do godz. 12.00.

Oferty można również składać droga mailową na adres Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, w dniu 05.01.2017r. o godz. 12:15.Otwarcie ofert jest jawne.

Poniżej do pobrania w załączniku więcej informacji.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Koła Łowieckiego "Jeleń"

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Ogłoszenie o polowaniu zbiorowym.

Pliki do pobrania

Dotyczczy jakości wody z wodociągów sieciowych Radwanice i Strogoborzyce

 • Publikacja: Marek Woźniak
 • Drukuj

Ogłoszenie Starosty Głogowskiego z dnia 30.11.2017

 • Publikacja: Marek Woźniak
 • Drukuj

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla firmy ENERGETYKA Sp. z o.o. z Lubina , ul. M. Skłodowskiej- Curie 58.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 27 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 1,3300 ha

WÓJT GMINY RADWANICE

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 27 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 1,3300 ha.
Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną KW nr LE1G/00086634/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Głogowie. Kształt działki jest regularny w formie prostokąta o wydłużonych bokach. Działka nie jest zagospodarowana. W części działki występują zadrzewienia grupowe, krzewy i runo leśne.Teren ten ma dostęp do drogi publicznej utwardzonej i drogi lokalnej od strony zachodniej oraz ma dostęp do sieci infrastruktury technicznej m.in. energetycznej, wodociągowej i telefonicznej. Sąsiedztwo działki to lasy i zabudowania mieszkalne oraz gospodarcze.

Brak MPZP. Zgodnie ze Studium teren oznaczony jest symbolem ND.3.R - tereny z przewagą użytkowania rolniczego (27 %), ND.2.RL - tereny dla lasów (57%), ND.1.MP - tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową (16% ).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 72 446,00 złotych* (tj.: 17066,60 euro)

Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 06.11.2017 r.

(1 EUR = 4,2449 zł).

*Do ceny działek uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 06 grudnia 2017 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 83 8653 0004 0000 0006 5504 0004 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie z podaniem numeru działki i jej położenia w tytule wpłaty. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 730,00 zł.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radwanice i tablicach informacyjnych w miejscowości Nowy Dwór w dniu 09.11.2017 r.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy Radwanice w dniu 09.11.2017 r.

Dodatkowe informacje na w/w temat można uzyskać w pokoju nr 9 tut. urzędu lub telefonicznie (76) 759 20 27.

Wójt Gminy Radwanice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30/2 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 0,1200 ha

WÓJT GMINY RADWANICE

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 30/2 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 0,1200 ha.
Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną KW nr LE1G/00086634/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Głogowie. Kształt działki jest regularny w formie prostokąta. Przedmiotowa nieruchomość obecnie jest ugorowana, występują pojedyncze drzewa i krzewy. Teren ten ma dostęp do drogi publicznej utwardzonej i sieci infrastruktury technicznej m.in. energetycznej
i wodociągowej oraz telefonicznej. Działka jest zlokalizowana wśród nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Brak MPZP. Zgodnie ze Studium teren oznaczony jest symbolem ND.1.MP - tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 33 432,00 złotych* (tj.: 7875,80 euro)

Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 06.11.2017 r.

(1 EUR = 4,2449 zł).

*Do ceny działek uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 06 grudnia 2017 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 83 8653 0004 0000 0006 5504 0004 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie z podaniem numeru działki i jej położenia w tytule wpłaty. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 340,00 zł.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radwanice i tablicach informacyjnych w miejscowości Nowy Dwór w dniu 09.11.2017 r.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy Radwanice w dniu 09.11.2017 r.

Dodatkowe informacje na w/w temat można uzyskać w pokoju nr 9 tut. urzędu lub telefonicznie (76) 759 20 27.

Wójt Gminy Radwanice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 113/7 położona w obrębie Kłębanowice, o pow. 0,1025 ha

WÓJT GMINY RADWANICE

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 113/7 położona w obrębie Kłębanowice, o pow. 0,1025 ha.
Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną KW nr LE1G/00086398/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Kształt działki jest w miarę regularny w formie prostokąta. Działka jest zagospodarowana, nie występują na niej żadne wgłębienia i zadrzewienia. Przedmiotowa nieruchomość jest obsiana trawą w dobrej kulturze rolnej. Teren ten ma dostęp do drogi publicznej utwardzonej i sieci infrastruktury technicznej m.in. energetycznej i wodociągowej. Działka jest zlokalizowana wśród nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 4.MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 31 481,00 złotych* (tj.: 7416,19 euro)

Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 06.11.2017 r.

(1 EUR = 4,2449 zł).

*Do ceny działek uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 06 grudnia 2017 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 83 8653 0004 0000 0006 5504 0004 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie z podaniem numeru działki i jej położenia w tytule wpłaty. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 320,00 zł.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radwanice i tablicach informacyjnych w miejscowości Kłębanowice w dniu 09.11.2017 r.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy Radwanice w dniu 09.11.2017 r.

Dodatkowe informacje na w/w temat można uzyskać w pokoju nr 9 tut. urzędu lub telefonicznie (76) 759 20 27.

Wójt Gminy Radwanice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 119/3 położona w obrębie Kłębanowice, o pow. 0,1153 ha

WÓJT GMINY RADWANICE

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 119/3 położona w obrębie Kłębanowice, o pow. 0,1153 ha.
Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną KW nr LE1G/00063772/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Kształt działki jest regularny w formie prostokąta. Działka jest zagospodarowana, nie występują na niej żadne wgłębienia i zadrzewienia. Przedmiotowa nieruchomość jest obsiana trawą w dobrej kulturze rolnej. Teren ten ma dostęp do drogi publicznej utwardzonej i sieci infrastruktury technicznej m.in. energetycznej i wodociągowej. Przedmiotowa działka położona jest na terenie równinnym. Zlokalizowana jest wśród nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Teren działki od strony wschodniej jest ogrodzony.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem K.8 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 35 413,00 złotych* (tj.: 8342,48 euro)

Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 06.11.2017 r.

(1 EUR = 4,2449 zł).

*Do ceny działek uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 06 grudnia 2017 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 83 8653 0004 0000 0006 5504 0004 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie z podaniem numeru działki i jej położenia w tytule wpłaty. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 360,00 zł.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radwanice i tablicach informacyjnych w miejscowości Kłębanowice w dniu 09.11.2017 r.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy Radwanice w dniu 09.11.2017 r.

Dodatkowe informacje na w/w temat można uzyskać w pokoju nr 9 tut. urzędu lub telefonicznie (76) 759 20 27.

Wójt Gminy Radwanice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Pliki do pobrania