Budżet Gminy Radwanice na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 poz. 305)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51.333.668,73 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 29.262.214,74 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 99.748,74 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 22.071.453,99 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 13.867.865,99 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.881.501,64 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.322.868,69 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.331.310,81 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.962.875,13 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.368.435,68 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.070.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.643.707,00 zł

d) wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 177.850,88 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.558.632,95 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 16.917.925,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.452.167,09 zł

Przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2.

Przychody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.452.167,09 zł

z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 300.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna220.000,00 zł

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe80.000,00 zł

§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 5 i 6 do uchwały.

§ 6.

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 102.000,00 zł i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 73.000,00 zł oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 29.000,00 zł,przedstawia załącznik nr 7 do uchwały

§ 7.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały

§ 8.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych
z ochroną środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9.

Plan wydatkowania środków budżetowych dla jednostek pomocniczych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 11.

Wykaz planowanych kwot wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków z pomocy zagranicznej w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1.pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł,


§ 13.

Ustala się, że:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.


§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

 

1) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi

w ramach danego działu oraz zmiany nazw zadań inwestycyjnych,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach danego działu,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach danego działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż, w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy,

5) zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości limitu wskazanego w § 12 pkt. 1 uchwały.


§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodnicząca

Rady Gminy

/-/ Ewa FLAK