Stawki podatków i opłat obowiązujących w 2023 roku                                                                     

Stawki podatkowe podatku od nieruchomości na 2023 r. (Uchwała Nr XLI/292/22 z dn. 6 września 2022 r.)

Od gruntów

 1.    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m2 powierzchni     
 2.     pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych -5,79 od 1 ha powierzchni,
 3.    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,61 od 1 m2 powierzchni,
 4.   niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym- 3,81 od 1 m2 powierzchni.

    Od budynków lub ich części

 1.        mieszkalnych- 1,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
 2.     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 28,78 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
 3.   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 13,47 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
 4.     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 5,87 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
 5.    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 9,71 od 1 m2 pow. użytkowej.

            

Od budowli

2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (DzU.2022 poz. 1452

Stawka w podatku rolnym

(Uchwała Nr XLV/306/22 z dn. 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023)- 70,00 zł za 1 dt tj.dla gospodarstwa rolnego 2,5 q x 70,00 zł = 175,00 zł, bądź w przypadku braku gospodarstwa 5q x 70,00 zł= 350,00 zł.

Stawka w podatku leśnym 

Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m3, co przekłada się ma stawkę podatku leśnego w wysokości 71,10 zł od 1 ha.

Wysokość opłaty od posiadania psa

bez zmian (Uchwała Nr XXXI/2017/21 z dn. 6 września 2021 r.)- 75 zł

Wysokość opłaty targowej

bez zmian (Uchwała Nr XXXI/2018/21 z dn. 6 września 2021 r.): bez zadaszenia- 20,00 zł/dzień, z zadaszeniem- 30,00 zł/ dzień.

Wysokość stawek podatku od środków tranportowych

(UCHWAŁA NR XLV/307/22 RADY GMINY W RADWANICACH z dnia 24 listopada 2022 r.):

 1.      Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

  1)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 1.000,00 zł

  2)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 1.300,00 zł

  3)      powyżej 9 ton i poniżej 12 ton- 1.500,00 zł

 2.      Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton- 1.500,00 zł

 3.     Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 1.300,00 zł

 4.       Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

  1) mniejszej niż 22 miejsca- 1.900,00 zł

  2) równej lub większej niż 22 miejsca- 2.000,00 zł

 5.     Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

 6.      Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

 7.     Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały.

 

Materiały do pobrania

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 01.07.2019 r.

DL-1 - Deklaracja na podatek lesny - os.prawne

IL-1 - Informacja o lasach - os.fizyczne

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - os.prawne

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - os. fizyczne

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny - os. prawne

IR-1 - Informacja o gruntach - os.fizyczne

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące do dnia 30.06.2019 r

Deklaracja na podatek lesny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Numer konta bankowego właściwy dla wszelkich wpłat podatków, opłat, czynszów i innych
Santander Bank 14 1090 2398 0000 0001 4383 6168