Zakończenie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radwanice”

  • Drukuj

W dniu 12 września 2018 r. zakończyły się prace przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Usuwaniem wyrobów zawierających azbest objęto obiekty 12 mieszkańców Gminy Radwanice. Dotacja w wysokości 23 849,00 zł pokryła 66% kosztów całego zadania. Pozostała cześć środków finansowych tj. 12 408,78 zł, pochodziła z budżetu Gminy Radwanice.


W ramach projektu usunięto i unieszkodliwiono 58,670 mg materiałów budowlanych zawierających azbest, w tym odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono 16,240 mg wyrobów zawierających azbest, natomiast z usługą demontażu przetransportowano i unieszkodliwiono 42,430 mg materiałów zawierających azbest. Zadanie zostało wykonane zgodnie z ustalonym terminem przez firmę IMAK Krzysztof Szymczak, ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice,  na mocy zawartej umowy z Gminą Radwanice z dnia 20 lipca 2018 r. Wykonawcę zadania wybrano w ramach zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej zamawiającego. Zrealizowane zadanie przyczyni się do wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz do likwidacji oddziaływania azbestu na otaczające środowisko. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.