Aktualne stawki podatkowe na rok 2019

  • Drukuj

Dnia 20 sierpnia 2018 r. na XXXIII sesji Rady Gminy w Radwanicach podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.W związku z powyższym stawki w podatku od nieruchomości na 2019 rok kształtują się następująco:

1. Od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni
• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni
• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni


2. Od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,60 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej


3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)

4. Opłata targowa – opłata kształtować się będzie w wysokości obowiązującej w 2018 roku tj. (stawka dzienna):
bez zadaszenia – 17 zł, z zadaszeniem – 28 zł

5. Opłata za posiadanie psa - opłata kształtować się  będzie w wysokości obowiązującej w 2018 roku tj.: 60 zł


Podstawa prawna :
Uchwała Nr XXXIII/192/18  Rady Gminy w Radwanicach z dnia 20 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.