Nieodpłatna pomoc prawna

  • Drukuj

Na terenie powiatu polkowickiego realizowane są działania w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Co obejmuje?

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowe go w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc w zakresie: prawa rodzinnego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz spraw karnych. Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Zapisy na porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń do wszystkich punktów działających na terenie powiatu dokonuje się telefonicznie pod numerem:

Tel. 513-061-457 w godz. 7:30-15:30

 

W gminie Radwanice nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w środy w godz. od 14:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice.