Rewitalizacja parku w Radwanicach - etap I

  • Drukuj

Trwa wycinka drzew i krzewów w Parku w Radwanicach. Zadanie polega na usunięciu samosiewów drzew i zakrzaczeń w celu „prześwietlenia” parku. Usuwane są również drzewa obumarłe, chore i o zachwianej statyce, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników parku.

Po zakończeniu wycinki przeprowadzona zostanie zrywka drewna i układanie w stosy gałęzi i krzaków. Po posprzątaniu wyciętych drzew i krzewów gałęzie zostaną zrąbkowane, a pnie drzew wyfrezowane. Wykonawcę zadania, który zakupił drzewo przeznaczone do wycinki wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Zakończenie realizacji przewidziano na dzień 15 lutego 2019 r.

Etap II rewitalizacji parku planowany w kolejnych latach polegał będzie na odtworzeniu wraz z przebudową układu komunikacyjnego ścieżek o przebiegu historycznym. Całkiem nowymi elementami będą ścieżki na wyspę od strony północnej i południowej. Odnowione oraz nowe ścieżki będą posiadały nawierzchnie z kruszywa łamanego, nowe obrzeza krawężnikowe oraz oświetlenie lampami parkowymi. Lampy zasilane będą z nowo budowanymi liniami energetycznymi zlokalizowanymi pod ścieżkami. Wykonany zostanie również dojazd do sceny w postaci drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 3m, z obrzeżami z krawężników betonowych. W północno wschodniej części parku zlokalizowany zostanie plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa o nawierzchni trawiastej. Planowana jest również konserwacja kanału Młynówka przepływającego przez park oraz stawu.