„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

  • Drukuj

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2019 roku.

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr L/1771/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2019 roku.


Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2019 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 11 lutego  - 15 marca 2019 roku.

Minimalna dotacja, którą można uzyskać to 3 tysiące złotych, maksymalna to 5 tysięcy złotych. Kwota dotacji nie może stanowić jednak więcej niż 90% kosztów całkowitych projektu, co w praktyce oznacza 10% udział własny. Projekt musi być realizowany pomiędzy 1 września a 16 grudnia 2019 roku. Co najważniejsze, oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych wyłącznie na obszarze miejscowości formalnie zgłoszonych i uczestniczących w inicjatywie „Odnowa wsi dolnośląskiej”, która posiada oficjalnie przyjętą  „Sołecką strategię rozwoju”.

Wszystkie szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wymagane formularze i wnioski są dostępne na stronie internetowej http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/