Logo

DOTACJA NA WYMIANĘ STARYCH PIECÓW

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania zgłoszeń dotyczących dofinansowania wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) na kotły spełniające standardy niskoemisyjne w ramach programu STOP SMOG wdrażanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ilość chętnych mieszkańców do skorzystania z dofinansowania będzie warunkiem udziału Gminy w naborze wniosków. Program STOP SMOG dedykowany jest najuboższym, którzy mają trudności w samodzielnym wnioskowaniu o środki na wymianę kotła, termomodernizację i później ich rozliczaniu w innych programach pomocowych.

Zgłoszenia prosimy składać najpóźniej do dnia 15.01.2019 r. w Urzędzie Gminy Radwanice.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalny koszt kwalifikowalny inwestycji 53 000,00 zł

 • 70%, ale nie więcej niż 37 100,00 zł- dofinansowanie z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
 • 30% budżet Gminy Radwanice

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Dofinansowanie może otrzymać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Jest właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem samoistnym/współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku jednorodzinnego lub jednego z dwóch lokali wydzielonych w budynku jednorodzinnym (udział w części budynku lub lokalu nie może być mniejszy niż 50%)
 2. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w rozumieniu ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 oraz
  z 2018 r., poz. 756, 1540 i 2029) w okresie 3 miesięcy przed dniem podpisania umowy
  o dofinansowanie nie może przekroczyć:
 • 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj.: 1925 zł
 • 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj.: 1375 zł
 1. Posiada środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424 000,00 zł
  (z uwzględnieniem wartości budynku, w którym realizowana będzie operacja)
 2. Faktycznie zamieszkuje w budynku, w którym realizowana będzie operacja
 3. Wyrazi zgodę na udostępnienie budynku na potrzeby realizacji przedsięwzięcia lub instalacji mikroinstalacji lub urządzeń służących doprowadzeniu lub odprowadzeniu energii elektrycznej z tej instalacji
 4. Wyrazi zgodę na udostepnienie budynku co najmniej raz w roku przez okres 10 lat, w celu przeprowadzenia przez gminę weryfikacji przestrzegania warunków umowy
 5. Złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w przypadku powstania obowiązku zwrotu dotacji

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Wymiana starych pieców tzw. „kopciuchów” na nowe spełniające standardy niskoemisyjne tj. piece gazowe, piece na pellet, piece elektryczne zasilane panelami fotowoltaicznymi, pompy ciepła, piece na ekogroszek  (tylko ECOPROJEKT)

 

Dodatkowo w razie potrzeby kwalifikowalna jest:

 • termomodernizacja budynku,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż paneli fotowoltaicznych
 • budowa lub modernizacji przyłącza gazowego albo elektroenergetycznego do budynku

 

ZOBOWIĄZANIA

Przez okres 10 lat od daty zakończenia projektu beneficjent zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:

 • nie można przenieś w całości lub części własności lub udziału we współwłasności na rzecz osób trzecich (nie wolno sprzedać budynku)
 • nie można stosować jakiekolwiek dodatkowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe niespełniających standardów niskoemisyjnych
 • nie można usunąć z budynku urządzenia, systemu, instalacji lub inne elementów będących przedmiotem przedsięwzięcia oraz nie może zostać naruszona ich integralność
 • w urządzeniach będących przedmiotem projektu nie można spalać odpadów
 • urządzenia lub systemy grzewcze należy eksploatować zgodnie z instrukcją obsługi, natomiast przewody kominowe, do których są podłączone te urządzenia i systemy muszą być corocznie czyszczone przez osoby posiadające uprawnienia kominiarskie,
  w terminach określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz w przepisach techniczno- budowlanych

Nie zastosowanie się do powyższych zasad skutkować będzie zwrotem
100 % kosztów przedsięwzięcia.

 

 

INFORMUJEMY, IŻ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NIE DECYDUJE
O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA, A JEST JEDYNIE WYRAZEM CHĘCI UCZESTNICTWA
W DALSZEJ PROCEDURZE NABORU WNIOSKÓW.

 

Ankieta dostępna w Urzędzie Gminy W Radwanicach lub do pobrania:

 pobierz ankietę

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.