Logo

Przystąpienie do realizacji projektu grantowego

Z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulega załącznik nr 3

(wniosek o udzielenie grantu wraz z instrukcją wypełniania)

 do Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

z dnia 1 lipca 2020 roku

 

Dotychczasowy ww. dokument otrzymuje brzmienie:

Wniosek o udzielenie grantu wraz z instrukcją wypełnienia- wersja obowiązująca od 1 września 2020 r.

 

 

Zmiana dotyczy punktu 4.10 Wniosku o udzielenie grantu, w którym dodany zostaje zapis: przeprowadzono ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne (w przypadku budynku, - ów objętych wsparciem ocieplone muszą być wszystkie jego/ ich ściany, w przypadku mieszkań objętych wsparciem muszą być ocieplone wszystkie ściany budynku, -ów, w których są zlokalizowane lub wszystkie ściany wokół tych mieszkań).

 

 

Jednocześnie informujemy, że Grantobiorcy, którzy złożyli wnioski o udzielenie grantu do dnia 31 sierpnia 2020 roku, na etapie oceny formalnej tych wniosków będą wzywani do uzupełnienia – przedłożenia oświadczenia o spełnieniu lub nie spełnieniu wymienionego wyżej kryterium merytorycznego punktowego - Elementy termomodernizacyjne.

 

 

Pozostałe treści Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego nie ulegają zmianie.

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

 

GMINA POLKOWICE

 

Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła

w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin

Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

 

ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów

dla obszaru obejmującego teren Gminy Radwanice

 

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

(RPO WD 2014-2020),

Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,

Działania 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze

mieszkaniowym”

 

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

od godz. 12:00 dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 12:00 dnia 30 września 2020 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Druki do pobrania:

1_Ogloszenie_o_naborze.docx

2_kryteria_wyboru.pdf

3_Wskazniki_realizacji.docx

4_Wniosek_o_udzielenie_grantu.pdf

4_Wniosek o udzielenie grantu – wersja obowiązująca od 1 września 2020 r.

5_Instrukcja_udzielenie_grantu.docx

6_Wniosek_o_wyplate_grantu.xlsx

7_Instrukcja_wypata_grantu.docx

8_Projekt_umowy_o__powierzenie_grantu.docx

Zacznik_Nr_1_do_Wniosku_o_udzielenie_Grantu_v3.docx

Zacznik_Nr_1_do_Wniosku_o_wypat_Grantu.docx

Zacznik_Nr_2_do_Wniosku_o_udzielenie_Grantu.docx

Zacznik_Nr_3_do_Wniosku_o_udzielenie_Grantu_v3.docx

 

Lista audytorów dostępna pod linkiem

http://projekty.nowe.polkowice.eu/projekty/piece/audytorzy/

 

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności