Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy Radwanice

Gmina Radwanice  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Radwanice.
Koortynatorami spraw związanych z dostępnością Urzędu Gminy dla osób o szczególnych potrzebach są Sekretarz Gminy oraz Informatyk. 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Brak alternatywy albo audiodeskrypcji dla nagrań
 • Część dokumentów została przeniesiona ze strony archiwalnej i nie jest w pełni dostępna cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretarz.
 • E-mail: jozef.machera@radwanice.pl
 • Telefon: +48 76 7592033

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Radwanice
 • Adres: Radwanice ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 76 831 14 78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku  i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Budynek Urzędu Gminy w Radwanicach  znajduje się w miejscowości Radwanice w budynku nr 17. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście od strony ul. Przemysłowej poprzez  schody. Schody są wyposażone w podjazd  dla niepełnosprawnych umożliwiają  dostanie się przez osoby na wózkach do budynku z poziomu chodnika. Przy wejściu do budynku znajduje się ogólnodostępny parking dla petentów. Parking nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.(planowane są 2 miejsca podczas najbliższego remontu parkingu).

 

Opis dostępności korytarzy, schodów

 

Wszystkie korytarze i schody są  ogólnodostępne. Z uwagi na wąskość korytarzy oraz brak windy  pomiędzy parterem a I kondygnacją budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

Budynek nie jest dodatkowo wyposażony w pochylnie, platformy, pętle indukcyjne itp.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Do budynku i pomieszczeń w budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.

 

W razie konieczności istnieje możliwość umówienia się z tłumaczem migowym.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

F1 – pomoc – po naciśnięciu tego klawisza, otworzy się okno pomocy programu, w którym aktualnie pracujemy

F5 – odśwież – odświeżenie przeglądarki

Ctrl + W – zamknięcie karty przeglądarki, która jest aktualnie włączona

Ctrl + T – otwarcie nowej karty przeglądarki

Ctrl+Pg Dn – przejście do następnej karty przeglądarki

Ctrl+Pg Up – przejście do poprzedniej karty przeglądarki

Ctrl + L – przejście do paska adresu

Shift + Ctrl + T – przywrócenie ostatniej zamkniętej karty przeglądarki

Ctrl + D – szybkie dodanie strony do ulubionych lub edycja tej, która już została do nich dodana

Ctrl + H – otwarcie historii przeglądania stron WWW

Home – przejście na początek strony

End – przejście na koniec strony

Ctrl + N – otwarcie na nowo jakiegoś programu lub powielenie otwartego już okna w eksploratorze Windows

Tab – przejdź do kolejnej opcji

Spacja – zaznacz wybraną opcję

TAB – przesunięcie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie

Shift+TAB – cofnięcie fokus na poprzedni element nawigacji

Enter – powoduje przejście do zaznaczonego odnośnika

Strzałki „w dół”, „w górę” – przewija stronę

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Pobierz:

Raport_o_stanie_zapewnienia_dostępności_podmiotu_publicznego_za_2021_r (Urząd Gminy Radwanice)


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14