Posiedzenie komisji

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 11 maja 2016 r.  o godzinie 14:15 w sali narad  Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

1.    Analiza i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO za 2015 rok.
2.    Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
3.    Kontrola realizacji zadań GOPS-u za 2015 rok.
4.    Sprawy różne.