Logo

DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH CIEPŁA – NOWY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) dotyczący obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek złożenia deklaracji będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

 

Czego dotyczy deklaracja?

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji o:

- źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,

- źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń, instalowanych na obszarze Gminy Radwanice.

 

W jaki sposób złożyć deklarację?

Dopuszczone są dwa sposoby składania deklaracji:

1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet,

2) w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Radwanicach.

 

Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji?

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

 

W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?

Na złożenie deklaracji w przypadku budynków już istniejących przewidziano ustawowo 12 miesięcy, jednak mieszkańcy Gminy Radwanice proszeni są o złożenie deklaracji w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Dla nowo powstałych obiektów termin złożenia deklaracji to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Jakie informacje musi zawierać deklaracja?

Deklaracja musi zawierać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby.
  2. Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
  3. Numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada.
  4. Adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada.
  5. Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tej informacji właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw zagrożone jest karą grzywny.

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można znaleźć na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

 

Wzory deklaracji do pobrania:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Deklarację można złożyć elektronicznie logując się na stronie:

zone.gunb.gov.pl/

 

 

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności