Logo

Konkurs palstyczny "Pocztówka z wakacji"

Serdecznie zapraszamy dzieci z gminy Radwanice w wieku od 6 do 13 lat do udziału w konkursie plastycznym pn. „Pocztówka z wakacji”. Podzielcie się z nami swoimi wakacyjnymi przygodami!

 

Na zgłoszenia prac czekamy do 15 września br,

 

 

Cele konkursu:

- przedstawienie oczami dzieci i młodzieży wspomnień tegorocznych wakacji;

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych

technik plastycznych;

- integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy.

 

Warunki uczestnictwa:

- warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy konkursowej zgodnej

z tematem w terminie nie przekraczającym 15 września 2021r.;

- prace należy przygotować w formie pocztówki o wymiarach 16 cm x 23 cm

(format A5), technika wykonania jest dowolna;

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, wykonaną samodzielnie;

- prace niezgodne z regulaminem lub złożone po terminie nie będą oceniane;

- na odwrocie każdej pracy konkursowej musi znajdować się karta zgłoszenia wypełniona drukowanymi literami zawierająca informacje według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu;

- do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu.

 

Zgłoszenia:

Prace można wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, z dopiskiem „POCZTÓWKA Z WAKACJI” lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy.

 

Regulamin konkursu:

Regulamin_Konkursu_Pocztwka_z_Wakacji.docx

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności