„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” - kampania społeczna

Celem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest eliminacją niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje §  34.  1.  W  obiektach  lub  ich  częściach,  w  których  odbywa  się  proces  spalania  paliwa  stałego,  ciekłego  lub  gazowego,  usuwa  się  zanieczyszczenia  z  przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1)  od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług

gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu,

jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2)  od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3)  od  palenisk  opalanych  paliwem  płynnym  i  gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz

na 6 miesięcy;

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.

Komunikat-Prezesa-MCK-2021.pdf