Logo

Przedłużenie Konkursu "Pocztówka z Wakacji"

Przedłużamy termin zgłoszeń w Konkursie „Pocztówka z wakacji”! Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci w wieku 6-13 lat! Na Wasze prace czekamy do 24 września br. Szczegóły Konkursu na Stronie Internetowej Urzędu Gminy Radwanice, wraz z kartą zgłoszenia.

Regulamin Konkursu Plastycznego „Pocztówka z wakacji”

 

Termin: 07.07.2021 rok – 15.09.2021 rok

Tematyka prac konkursowych: „Pocztówka z wakacji”

Uczestnicy:  dzieci z terenu Gminy Radwanice w wieku od 6 do 13 lat. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: od 6 do 8 lat, od 9 do 11 lat, od 12 do 13 lat. Uczestnicy kwalifikowani będą do określonej kategorii wiekowej na podstawie roku urodzenia.

Cele konkursu:

- przedstawienie oczami dzieci i młodzieży wspomnień tegorocznych wakacji;

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych

technik plastycznych;

- integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Warunki uczestnictwa:

- warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy konkursowej zgodnej

z tematem w terminie nie przekraczającym 15 września 2021r.;

- prace należy przygotować w formie pocztówki o wymiarach 16 cm x 23 cm

(format A5), technika wykonania jest dowolna;

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, wykonaną samodzielnie;

- prace niezgodne z regulaminem lub złożone po terminie nie będą oceniane;

- na odwrocie każdej pracy konkursowej musi znajdować się karta zgłoszenia wypełniona drukowanymi literami zawierająca informacje według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu;

- do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prac przyjmowane są w terminie nie przekraczającym 15 września 2021r. Prace można wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, z dopiskiem

„POCZTÓWKA Z WAKACJI” lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy.

Nagrody:

Wyróżnione prace w każdej z kategorii zostaną nagrodzone. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz profilu na FB do dnia 30.09.2021r.

Postanowienia końcowe:

- prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną komisję konkursową;

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

- wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora,

który zastrzega sobie prawo do ich publikacji;

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu czy odwołania konkursu z przyczyn nie zależnych od organizatora

 

 

Karta_zgoszenia.docx

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności