Logo

„Granty PPGR” – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Wszystkie dzieci z terenu Gminy Radwanice, które miały krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka, opiekuna prawnego), który pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR mogą ubiegać się o sprzęt komputerowy!

Wnioskodawcami mogą być rodzice/opiekunowie prawni dziecka uczącego się w szkole podstawowej lub w szkole średniej, a w przypadku osiągnięcia pełnoletności wnioskodawcą jest uczeń szkoły średniej. Warunkiem otrzymania sprzętu jest spełnienie następujących kryteriów:

  • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), której członek pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, tablet, laptop) zostanie zakupiony przez Gminę Radwanice w ilości uzależnionej od liczby wniosków i otrzymanego dofinansowania.

Dokumenty (załączone poniżej) należy składać w Urzędzie Gminy Radwanice, pokój nr 14, w terminie do 29 października 2021 r.

Wnioskodawca składając oświadczenie ma obowiązek dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie członka rodziny w PPGR (np. świadectwo pracy) należy przedłożyć do weryfikacji składając oświadczenie.

Szczegółowe informacje pod nr. tel.: 76-759-20-42.

Projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowany jest w ramach Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 

W załączeniu:

  1. Dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczącego się w szkole podstawowej lub w szkole średniej:
  1. Dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność:
©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności