Obwieszczenie

  • Drukuj

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łagoszów Wielki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) oraz uchwały Nr XV/108/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 31 marca 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łagoszów Wielki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu miejscowego jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy dla obrębu Łagoszów Wielki.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Radwanice.


Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14