Logo

KONKURS PLASTYCZNY „MOJE WYMARZONE RADWANICE”

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów klas I – VIII do udziału w konkursie plastycznym pn. „Moje wymarzone Radwanice”

 

ORGANIZATORZY:

 • Publiczne Przedszkole w Radwanicach
 • Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działające przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach

 

CEL KONKURSU:

- promocja gminy Radwanice

- rozbudzanie zainteresowań miejscowością Radwanice – jego architekturą, przyrodą, instytucjami 

-  kształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca – swojej „małej ojczyzny”

- włączenie się w kulturalne i społeczne życie gminy

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci

- prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej

UCZESTNICY:

Konkurs ma formę otwartą i przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat z Publicznego Przedszkola w Radwanicach oraz z Przedszkola w Szkole Podstawowej w Buczynie w czterech kategoriach wiekowych:

- 3-latki

- 4-latki

- 5-latki

- 6-latki

oraz dla uczniów klas I – VIII z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz ze Szkoły Podstawowej w Buczynie w kategoriach:

- klas I

- klas II

- klas III- IV

- klas V-VI

- klas VII-VIII.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie udział mogą brać prace plastyczne o wielkości formatu A3.
 2. Technika wykonania prac dowolna.
 3. Tematyka prac plastycznych dotyczy zobrazowania hasła konkursu „Moje wymarzone Radwanice” ze zwróceniem uwagi na architekturę, przyrodę, ochronę środowiska, instytucje itp.
 4. Praca musi być wykonana samodzielnie.
 5. Każda praca powinna być opatrzona na tylnej stronie następującą metryczką : Imię i nazwisko autora, nazwa szkoły/przedszkola, wiek autora, grupa przedszkolna/klasa), imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Prace muszą być wykonane jednoosobowo.
 7. Wszystkie dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw na wykorzystanie pracy przez organizatora konkursu, eksponowanie na wystawie i publikowanie jej w internecie.      
 9. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełnia i podpisuje oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku własnego oraz dziecka - uczestnika konkursu plastycznego oraz na wykorzystanie złożonej pracy w celach przeprowadzenia i promocji konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i zdjęcia pracy na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz Urzędu Gminy w Radwanicach. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
 10. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych powinna być dostarczona osobno. (nie może być doklejona do rysunku, ponieważ musi pozostać u organizatora).

                  

 

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC:

 1. Termin: do 14 grudnia 2021 r.
 2. Miejsce dostarczania prac: Publiczne Przedszkole w Radwanicach do p. Iwony Derkacz oraz Szkoła Podstawowa w Radwanicach do p. Doroty Kalety – Tymowicz. Prace można również wysłać pocztą na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny

Gminny Konkurs Plastyczny „Moje wymarzone Radwanice"
ul.
Tenisowa 1, 59-160 Radwanice

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

Oceny zgłoszonych prac i rozstrzygnięcie konkursu dokona 3 osobowa komisja powołana przez Organizatorów.

 

NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dla wszystkich uczestników dyplomy pamiątkowe i nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

images/Zacznik_nr_1_Owiadczenie_rodzicw_do_Gminnego_Konkursu_Plastycznego_Moje_wymarzone_Radwanice.docx

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności