Logo

REKRUTACJA do przedszkola

Informujemy, że w dniach 01 marca – 10 kwietnia 2017 r.  można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz terminarz postępowania uzupełniającego.

Informacje ogólne

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają - Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, na dany rok szkolny. Deklarację tę należy złożyć do Dyrektora Zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca danego roku. Formularz deklaracji dostępny jest w sekretariacie Zespołu.
 2. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Pominięcie tego terminu może skutkować, iż rodzice/prawni opiekunowie chcący, aby ich dziecko uczęszczało do przedszkola będą musieli ubiegać się o zapis swojego dziecka na zasadach obowiązujących przy zapisie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się na dany rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci powyżej 6 roku życia, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 5. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w wieku 3-5 lat jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
  Wnioski można pobrać ze strony internetowej http://www.zsp.radwanice.pl/?page_id=7156 lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 


TERMINARZ REKRUTACJI DZIECI
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W RADWANICACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

01 marca – 10 kwietnia 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 u.s.o.

11 – 14 kwietnia 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00


Na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 20zc pkt. 6, 7, 8, 9 jest możliwość odwołania się od wyników postępowania rekrutacyjnego:

 1. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – składnie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

15 - 19 maja 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 u.s.o.

22 – 25 maja 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 maja 2017 r.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 maja 2017 r.

do godz. 15.00

 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 20zc pkt. 6, 7, 8, 9 jest możliwość odwołania się od wyników postępowania rekrutacyjnego. Procedura odwołania jak w pierwszym trybie postępowania rekrutacyjnego.

©2016-2018 - www.radwanice.pl.