Rekrutacja na dodatkowe zajęcia edukacyjne

  • Drukuj

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Gminie Radwanice do wzięcia udział w projekcie pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”.

W ramach projektu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia edukacyjnych oraz  wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Góra, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz na Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu.

Uczniowie mogą wziąć udział w następujących zajęciach:

  • Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne:

- zajęcia z j. polskiego,

- zajęcia z matematyki,

- zajęcia z j. angielskiego,

- zajęcia z fizyki,

- zajęcia z chemii,

- zajęcia z geografii,

- zajęcia z biologii,

- zajęcia z historii i WOS.

  • Dodatkowe zajęcia rozwijające zwiększające szanse edukacyjne:

- zajęcia z j. angielskiego,

- zajęcia z j. francuskiego,

- zajęcia z informatyki,

- zajęcia z matematyki,

- zajęcia z przyrody,

- zajęcia z turystyki,

- zajęcia z fizyki,

- zajęcia z biologii i chemii,

- zajęcia z robotyki połączone z informatyką

- zajęcia rozwijające z j. niemieckiego.

  • Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- zajęcia terapii pedagogicznej: arteterapia, muzykoterapia oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi oraz z trudnościami w komunikacji,

- zajęcia terapii pedagogicznej z zakresu treningu zastępowania agresji i treningu umiejętności społecznych,

- zajęcia Terapeutyczne indywidulane metodą Biofeedback.

Kwalifikacja uczestników jest zróżnicowana w zależności od typu zajęć realizowanych w szkołach. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie dokonuje rodzic/opiekun prawny ucznia poprzez wypełnienie następujących dokumentów (w załączeniu tej wiadomości) i przekazanie ich dyrekcji danej szkoły:

1) Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie,

2) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3) Oświadczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, stanowiących załącznik niniejszego regulaminu,

4) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie wizerunku.

 

Wybór grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie przedłożonych dokumentów, kryterium punktowego oraz rozmów z nauczycielami i wychowawcami. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w załączonym pliku „Regulamin rekrutacji”. W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z poszczególnymi placówkami edukacyjnymi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach – tel. 76 831 19 11 lub 76 831 14 26

Szkoła Podstawowa w Buczynie – tel. 076 83 11 312