Logo

Unijne dofinansowanie dla placówek edukacyjnych

Gmina Radwanice otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”.

Źródłem pomocy jest  Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO WD 2014-2020 (85% wartości projektu), a także Budżet Państwa (10% wartości projektu).Koszt projektu to  462 129,38 zł, a dofinansowanie wynosi aż 439 022,90 zł. Głównym celem zadania jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 29.06.2018 r. Ogółem wsparciem zostanie objętych 359 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radwanicach, Szkoły Podstawowej w Buczynie oraz Gimnazjum w Radwanicach, a także 39 nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowane następujące zajęcia dla uczniów:

  • Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne:

- zajęcia z j. polskiego,

- zajęcia z matematyki,

- zajęcia z j. angielskiego,

- zajęcia z fizyki,

- zajęcia z chemii,

- zajęcia z geografii,

- zajęcia z biologii,

- zajęcia z historii i WOS.

  • Dodatkowe zajęcia rozwijające zwiększające szanse edukacyjne:

- zajęcia z j. angielskiego,

- zajęcia z j. francuskiego,

- zajęcia z informatyki,

- zajęcia z matematyki,

- zajęcia z przyrody,

- zajęcia z turystyki,

- zajęcia z fizyki,

- zajęcia z biologii i chemii,

- zajęcia z robotyki połączone z informatyką

- zajęcia rozwijające z j. niemieckiego.

  • Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- zajęcia terapii pedagogicznej: arteterapia, muzykoterapia oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi oraz z trudnościami w komunikacji,

- zajęcia terapii pedagogicznej z zakresu treningu zastępowania agresji i treningu umiejętności społecznych,

- zajęcia Terapeutyczne indywidulane metodą Biofeedback.

Planowany termin rekrutacji to wrzesień 2017 r. Informacja na temat rekrutacji do projektu będzie rozpowszechniona w szkołach poprzez plakaty informacyjne, za pośrednictwem nauczycieli, na spotkaniach z rodzicami oraz za pośrednictwem stron internetowych szkół oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. Kwalifikacja uczestników będzie zróżnicowana w zależności od typu zajęć realizowanych w szkołach. Podczas rekrutacji wymagana będzie dokumentacja podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych: formularz zgłoszenia, deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. Wybór grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie przedłożonych dokumentów, kryterium punktowego oraz rozmów z nauczycielami i wychowawcami.

Dla części uczniów zostaną zorganizowane także wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Góra, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz na Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu.

Ponadto nauczyciele zostaną objęci projektem poprzez udział w szkoleniach podwyższających kwalifikacje pedagogiczne pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym.

Dodatkowo planowane jest doposażenie szkół w pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć. Zakupione zostaną: plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej, pomoce dydaktyczne ukierunkowane w dużym stopniu na treści matematyczno-przyrodnicze oraz gry dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać wymowę dzieci. Ponadto z uwagi na specyficzne potrzeby uczniów i uczennic zostaną zakupione specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły doposażą swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksje, wady postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej). Dla uczniów gimnazjalnych zakupiony zostanie Aparat DigiTrack BioFeedback. Przy jego pomocy wykonywane będą treningi, które za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwalają świadomie wpływać i kontrolować stan psychofizjologiczny organizmu. Zostaną także zakupione laptopy (23 szt.), tablety (12 szt.), drukarki (5 szt.), projektory (3 szt.), tablice interaktywne (1 szt), kamerka internetowa (1 szt.) oraz aparat fotograficzny (1 szt.)

 

Przedstawione działania projektowe zapewnią wzmocnienie osiągnięć, zniwelowanie trudności w nauce uczniów oraz osiągnięcie trwałych, pozytywnych efektów edukacyjnych, które będą miały przełożenie na przyszłość uczniów i ich sytuację na rynku pracy. Efektem realizacji projektu będzie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów obszarów wiejskich, poprawa wyników egzaminów zewnętrznych oraz rozwój kompetencji uczniów wykazujących się ponad przeciętnymi zdolnościami.

©2016-2018 - www.radwanice.pl.