Logo

Zakończenie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radwanice”

W dniu 8 września 2017 r. zakończyły się prace przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Usuwaniem wyrobów zawierających azbest objęto obiekty 15 mieszkańców Gminy Radwanice. Dotacja w wysokości 33 978,00 zł pokryła 85% kosztów całego zadania. Pozostała cześć środków finansowych tj. 5 997,00 zł, pochodziła z budżetu Gminy Radwanice. Umowę o dofinansowanie zawarto w dniu 10.10.2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach projektu usunięto i unieszkodliwiono 80,75 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest, w tym odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono 4 Mg wyrobów zawierających azbest, natomiast z usługą demontażu przetransportowano i unieszkodliwiono 76,75 Mg materiałów zawierających azbest. Zadanie zostało wykonane zgodnie z ustalonym terminem przez firmę EKO24 Barbara Plewko z siedzibą w Dębnie, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400,  na mocy zawartej umowy z Gminą Radwanice z dnia 26 czerwca 2017 r. Wykonawcę zadania wybrano w ramach zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej zamawiającego. Zrealizowane zadanie przyczyni się do wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz do likwidacji oddziaływania azbestu na otaczające środowisko. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

©2016-2018 - www.radwanice.pl.