Logo

Zewnętrzne dofinansowanie na kanalizację i sieć wodociągową

Gmina Radwanice w dniu 01.12.2017 r. zawarła umowę pożyczki i umowę dotacji  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budowa rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”.

Pomoc finansowa Funduszu będzie polegała na udzieleniu preferencyjnej pożyczki w kwocie 7 867 000,00 zł oraz przekazaniu dotacji w kwocie 2 188 000,00 zł. Należy wspomnieć, iż wartość ogólna przedsięwzięcia to  10 970 000,00 zł (podatek VAT nie jest kwalifikowalny w projekcie). Natomiast całkowita wartość zadania inwestycyjnego to 13 493 100 zł. Dzięki otrzymanym środkom finansowym powstanie oczyszczalnia ścieków w Buczynie o przepustowości 196 m3/dobę, 10,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 6,3 km sieci wodociągowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 10.01.2019 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

www.wfosigw.wroclaw.pl

©2016-2018 - www.radwanice.pl.