Logo

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Informacje:

    - Przewodniczącej Rady Gminy,

    - Wójta Gminy,

    - o pracach Komisji Stałych Rady Gminy,

    - o pracach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,

    - o projekcie budżetu na 2018 rok.

  1. Dyskusja.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwała nr XXVII/154/17 – uchwalenia WPF na lata 2018-2033,
- uchwała nr XXVII/155/17 – uchwalenia budżetu na 2018 rok,
- uchwała nr XXVII/156/17 – programu profilaktyki AA na 2018 rok,
- uchwała nr XXVII/157/17 - zmiany budżetu na 2017 r.,
- uchwała nr XXVII/158/17 – uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- uchwała nr XXVII/159/17 – przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciwko projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych na 2018 r.
  3. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania.
  4. Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                                          Przewodnicząca

                                                                                                             Rady  Gminy

                                                                                                            Adriana LEBIT

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.