Program profilaktyczny w szkołach

  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 10 do 15 lat do udziału w programie pn.„Wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w wieku od 10 do 15 lat jako element profilaktyki chorób układu krążenia na terenie Gminy Radwanice”.

Celem głównym programu jest wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości oraz edukacja zdrowotna jako elementy profilaktyki chorób układu krążenia wśród dzieci w wieku 10-15 lat zamieszkałych w Gminie Radwanice. Realizacja programu odbywa się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach oraz Szkole Podstawowej w Buczynie.

 

Program realizowany przez Gminę Radwanice obejmuje m.in.:

 

  • Badanie przesiewowe całej populacji dzieci w wieku 10-15 lat Gminy Radwanice w oparciu o badania antropometryczne (wzrost, masa ciała, pomiar ciśnienia tętniczego) w celu wyłonienia populacji zagrożonej nadwagą i otyłością.
  • Porady dietetyczne dla wyłonionych w pierwszym etapie osób, udzielane dzieciom (w obecności rodziców/opiekunów prawnych) przez dietetyka obejmujące rozpisanie jadłospisu, terapię poznawczo behawioralną, elementy edukacji żywieniowej.
  • W przypadku wykrycia zaburzeń i chorób wymagających dalszego leczenia (np. wtórne nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gruczołów hormonalnych, cukrzyca), kierowanie dzieci w trybie pilnym do dalszej opieki lekarskiej poza programem.
  • Pomiary antropometryczne w trakcie trwania programu wszystkich dzieci objętych 2-etapem badania, celem monitorowania wskaźników BMI wykonywane przez dietetyka w trakcie porady dietetycznej.
  • Dwukrotne pomiary populacji objętej interwencją dietetyczną pół roku po zakończeniu programu i rok po zakończeniu wykonywane przez higienistkę szkolną/pielęgniarkę środowiskową obejmujące pomiar wzrostu, masy ciała i ciśnienia tętniczego.
  • Edukację żywieniowa adresatów programu: cykl wykładów/szkoleń rodziców/opiekunów prawnych dzieci z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej, w szkołach posadowionych na terenie Gminy.

 

Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” w Radwanicach.

Więcej informacji na temat realizacji programu uzyskać można w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach oraz w szkole do której uczęszcza dziecko.