Aktualności

Referat Inwestycyjny

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Referat Inwestycyjny zajmuję się realizacją inwestycji ujętych w budżecie gminy z uwzględnieniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z  zaangażowaniem środków pozabudżetowych.

Marek Woźniak - Inspektor ds. inwestycji
tel. 76 759 20 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Stroka - Inspektor ds. funduszy europejskich i krajowych
tel. 76 759 20 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karolina Jakubowska - Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy krajowych
tel. 76 759 20 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Honorata Perłakowska-Leszczak – Inspektor ds. inwestycji i remontów
tel. 76 759 20 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gminny Program Opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej  w części dotyczącej zabytków na terenie gminy. Odnosi się bowiem zarówno do jej zasobów własnych, jak i tych, które stanowią własność innych podmiotów.
Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Radwanice na lata 2016-2019 przygotowywany został w oparciu o gminną ewidencję Zabytków i uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 listopada 2016 w formie uchwały i podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. poz.5484.
Program jest opracowywany raz na cztery lata, co dwa lata Wójt sporządza sprawozdanie z jego realizacji, które przedkłada  Radzie Gminy.

Pliki do pobrania :

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Gminna Ewidencja Zabytków

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gminna ewidencja zabytków (GEZ) to wykaz zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie gminy. Gminna ewidencja zabytków nie jest dokumentem zamkniętym, winna być uzupełniana i weryfikowana, a prowadzi się ją w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. Gminna ewidencję zabytków tworzą:

 • Zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
 • Inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej  ewidencji zabytków
 • Inne zabytki nieruchome (wyznaczone przez wójta) w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ewidencja gminna winna podlegać okresowej aktualizacji, polegającej między innymi na wykreśleniu z ewidencji obiektów nieistniejących oraz gruntownie przebudowanych (zmiana bryły budynku, układu i wielkości otworów okiennych etc), w oparciu o dane dostarczone od Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków uzupełnianiu o zmiany stanu prawnego - wpis obiektu do rejestru zabytków, nowe ustalenia naukowe itp.
Ewidencja gminna  zawiera 144 kart architektury i budownictwa, w tym:

 • 115 ujętych w wojewódzkiej  ewidencji zabytków,
 • 27 wpisanych do rejestru zabytków
 • 2 powołane dodatkowo w Jakubowie karty architektoniczne (Dzwonnica i  Mur przykościelny w Jakubowie) oraz  73 karty:
 • 64 karty archeologiczne,
 • 2 karty ochrony archeologicznej „OW”, (Kłębanowice, Sieroszowice),
 • 7 kart zabytkowych układów ruralistycznych wsi.

Karty sporządzone są w formie wydruków z dokumentacją fotograficzną (skatalogowane) zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.
Niewątpliwie obiekty o największym znaczeniu dla Gminy Radwanice figurują   w rejestrze zabytków. Na terenie Gminy Radwanice znajduje się ok. 27 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego. Zabytki wpisane w rejestrze charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem funkcji. Największą grupę zabytków wpisanych do rejestru stanowią kościoły, plebanie, cmentarze, parki oraz budynki mieszkalne, jak   i inne pojedyncze obiekty, które obecnie pełnią funkcje mieszkalne.

Najwięcej obowiązków prawnych spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów wpisanych do rejestru zabytków, będącego szczególną formą ochrony prawnej. Rejestr zabytków jest prowadzony dla każdego województwa przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako stale aktualizowany, jawny wykaz otwarty. Rejestr prowadzony jest w postaci znormalizowanych ksiąg z podziałem na trzy kategorie:

 • Księga A - dla zabytków nieruchomych,
 • Księga B - dla zabytków ruchomych,
 • Księga C - dla zabytków archeologicznych

Właściciele nieruchomości mają możliwość sprawdzenia, czy ich nieruchomość jest włączona do GEZ. Ujęcie obiektu w Gminnej ewidencji zabytków rodzi określone skutki prawne.  Dla obszarów i obiektów ujętych w GEZ uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków wymaga:
-Wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o raz wydanie decyzji o warunkach zabudowy (art.53 ust.4. pkt.2 oraz art.60. ust.1  Ustawy opizp z 27 marca 2003r.)
- Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (art.39. ust.3 Ustawy z 7 lipca 1994 r. –Prawa budowlane).

Pliki do pobrania :

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Radwanice

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Radwanice - zabytki archeologiczne ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, rejestrze zabytków, ruralistyczne układy wsi oraz strefy "OW" ochrony archeologicznej

Fundacja Animacji Kultury i Sztuki "Mamut"

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Kontakt:
Fundacja Animacji Kultury i Sztuki „Mamut”
ul. Olchowa 15
59-160 Radwanice

tel. 669 174 833
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.fundacjamamut.pl

Facebook: www.facebook.com/fundacjamamut


Zarząd Fundacji:

Rafał Pawlak – prezes fundacji
Katarzyna Stefan – członek zarządu
Marta Kowalska – członek zarządu


Fundacja Animacji Kultury i Sztuki „Mamut” powstała z inicjatywy trzech osób, które obecnie tworzą jej Zarząd. Z dniem 22 lutego 2016 roku Fundacja otrzymała Numer KRS - jest to oficjalna data startu organizacji, której misja brzmi: „Animujemy, wspieramy oraz tworzymy warunki dla rozwoju kultury i sztuki w małych społecznościach lokalnych.”


Celem Fundacji jest:

 1. Działalność kulturalna, w tym m.in. pobudzanie życia kulturalnego i artystycznego w małych społecznościach lokalnych.
 2. Inicjowanie i upowszechnianie nowatorskiej edukacji artystycznej i kulturalnej.
 3. Tworzenie warunków rozwoju i prezentacja twórczości młodego pokolenia.
 4. Promocja i wsparcie ciekawych zjawisk w zakresie kultury i sztuki wizualnej.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych.
 6. Pobudzanie refleksji oraz inicjowanie działań w przestrzeni publicznej dotyczących poprawy wyglądu, estetyki i funkcjonalności miejsc społecznie użytecznych.
 7. Wspieranie inicjatyw lokalnych służących integracji oraz rozwojowi kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 8. Wspieranie w sposób merytoryczny i finansowy animatorów, twórców, pracowników instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.
 9. Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych, prowadzenie badań w zakresie edukacji, kultury i sztuki.
 10. Działalność oświatowa i edukacyjna, w tym m.in. szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.
 11. Działalność charytatywna, dobroczynność.
 12. Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji, historii oraz tożsamości narodowej.
 13. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Turystyka i zabytki

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gmina Radwanice przyciąga przede wszystkim swym pięknym krajobrazem wiejskim i malowniczym ukształtowaniem terenu. Położona jest na terenach Równiny Szprotawskiej i Wzgórz Dalkowskich.

Równina Szprotawska to krajobraz rozległych łąk i pastwisk poprzecinany siecią drobnych cieków i rowów. Są to siedliska antropogeniczne, utworzone po wytrzebieniu lasów. Najbardziej wartościowy przyrodniczo jest fragment równiny na północ od Przemkowa. Wchodzi on w skład Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Utworzono tu rezerwat ornitologiczny „Stawy Przemkowskie” i użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”. W 2004 r. ustanowiono obszar Natura 2000, o pow. ponad 4,5 tys. ha, jako obszar specjalnej ochrony ptaków.

Wzgórza Dalkowskie to część tzw. Gór Kocich, są malowniczą pozostałością działalności lodowca i stanowią ciąg wzniesień, których średnia wysokość sięga 197 m. Malowniczy krajobraz wzgórz tworzą liczne pagórki i grzbiety poprzecinane szerokimi dolinami. Na terenach wzgórz znajduje się utworzony w roku 2001 rezerwat przyrody Buczyna Jakubowska. Rezerwat położony jest w północno-środkowej części Wzgórz Dalkowskich, w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Jakubów.

Na terenie gminy znajduje się ok. 170 obiektów zabytkowych (27 wpisanych do rejestru). Część z nich można poznać przemierzając jeden z dostępnych szlaków rowerowych (przez teren gminy przebiegają trzy: niebieski, żółty, czerwony). Przez gminę przebiega również szlak pielgrzymkowy – jest to szlak św. Jakuba. Swój początek ma w Jakubowie, następnie łączy się z europejską siecią szlaków do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

W gminie rozwija się turystyka konna, która obecnie przeżywa swój renesans. Na jej cele w miejscowości Jakubów powstał kompleks sportowo-rekreacyjny służący również do wypoczynku. W Jakubowie utworzono Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni „Koń i Człowiek”, które oferuje min. naukę jazdy, biesiady kowbojskie, rajdy konne, jazdy konne i bryczką w terenie. Przez Jakubów przebiega też szlak konny łączący Wzgórza Dalkowskie, Bory Dolnośląskie i Góry Izerskie.

Jednostki organizacyjne

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Jednostki organizacyjne Gminy to jednostki utworzone do realizacji zadań gminy, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.
W Gminie Radwanice istnieje 6 jednostek organizacyjnych

 • Gminna Biblioteka Publiczna
 • Gminny Ośrodek Kultury
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Szkoła Podstawowa w Buczynie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
 • Zakład Usług Komunalnych.

Rada Gminy

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Rada gminy to organ stanowiący i kontrolny gminy. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Radni Gminy Radwanice kadencji 2014-2018 wybrani zostali w wyborach samorządowych w jednomandatowych okręgach wyborczych. W skład Rady Gminy Radwanice wchodzi 15 radnych.

Uroczyste ślubowanie radnych odbyło się podczas Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Nr I/2014 w dniu 01.12.2014r.

Do rady gminy należy min.:

 

 1. uchwalanie statutu gminy
 2. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywaniem sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu
 3. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 4. uchwalanie programów gospodarczych
 5. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
 6. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
 7. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy
 8. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
 9. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
 10. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych
 11. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 12. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Rada Gminy Radwanice powołała:

 1. Komisję Zadań Społecznych,
 2. Komisję Budżetowo-Gospodarczą,
 3. Komisję Rewizyjną