Artykuły w menu

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

 • Publikacja: Gmina Radawnice
 • Drukuj

Projekt pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.1 – OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Projekt realizowany w partnerstwie ośmiu jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu (tj. z powiatu polkowickiego i powiatu głogowskiego) – tzn. jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Polkowice. Pozostali partnerzy to: Gmina Miejska Głogów, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gminy Żukowice, Gmina Kotla, Gmina Głogów, Gmina Jerzmanowa.

 

Koło Gospodyń Wiejskich "ZGODA"

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Kontakt

Łagoszów Wielki 21

59-160 Radwanice

501 246 180

 

Zarząd KGW „ZGODA”

 1. Lesław Grzejdziak – przewodniczący
 2. Julian Adamiak – z-ca przewodniczącego, skarbnik
 3. Sylwia Przybysz – sekrtarz

 

Koło Gospodyń Wiejskich „ZGODA” 26.04.2019 zostało wpisane do Krajowego  Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Celem Koła jest

1)prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

2)prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3)wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

4)inicjonowanie i prowadzenie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5)upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

6)reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

7)rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

8)wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

KGW „ZGODA” ma na celu szeroko pojętą integrację społeczną mieszkańców Gminy Radwanice. Realizuje bardzo dużo ciekawych przedsięwzięć dla mieszkańców Sołectwa Łagoszów Wielki i Dobromil. Zorganizowało między innym piknik dla dzieci, mikołajki.  KGW angażuje się we wszystkie prace, które wykonywane są w Sołectwie Łagoszów Wielki.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na facebooku https://www.facebook.com/groups/349156945784270/

Stowarzyszenie "Bliżej Siebie"

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

STOWARZYSZENIE „BLIŻEJ SIEBIE” DZIAŁAJĄCE PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM” W RADWANICACH

 

Kontakt:

Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”

Ul. Szkolna 14

59-160 Radwanice

tel. 76 – 831- 19 -11  76 -831- 14 -26   507 -018 -264     

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Iwona Derkacz - Prezes

Alicja Dosiak    - Wiceprezes

Anna Anczykowska – Skarbnik

Barbara Stec     - Sekretarz

 

Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach. Wpis do KRS dokonano 8 grudnia 2008 r.

 

Idea stowarzyszenia:

Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych przedszkola i szkoły, udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji losowej lub materialnej, tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, wspomaganie wyposażenia placówki i poprawy warunków jej funkcjonowania, prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną, rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych: alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz zapobieganie występującym zjawiskom patologicznym, działanie na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, inicjowanie i realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, ich integracji w środowisku lokalnym, propagowanie idei zdrowego stylu życia, propagowanie postaw proekologicznych w przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska, prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, budowanie więzi z "małą ojczyzną", działania na rzecz integracji europejskiej, edukacyjne zajęcia przedszkolne i szkolne, imprezy kulturalne i inne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowiska lokalnego, upowszechnianie i promocja twórczości dzieci i młodzieży.

 

Referat Inwestycyjny

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Referat Inwestycyjny zajmuję się realizacją inwestycji ujętych w budżecie gminy z uwzględnieniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z  zaangażowaniem środków pozabudżetowych.

Karolina Kazimierska - Inspektor ds. inwestycji
tel. 76 759 20 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Honorata Perłakowska-Leszczak – Inspektor ds. inwestycji i remontów
tel. 76 759 20 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paulina Bilińska - Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 76 759 20 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Wysokińska - st ds. funduszy europejskich i krajowych
tel. 76 759 20 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest elementem polityki samorządowej w części dotyczącej zabytków na terenie gminy. Odnosi się bowiem zarówno do jej zasobów własnych, jak i tych, które stanowią własność innych podmiotów.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Radwanice na lata 2020-2023 sporządzony został w oparciu o gminną ewidencję zabytków i uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przyjęty Uchwałą Nr XIX/139/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 27 sierpnia 2020 r. i podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 4 września 2020 r. poz. 4961.

Program jest opracowywany raz na cztery lata, co dwa lata Wójt sporządza sprawozdanie z jego realizacji, które przedkłada Radzie Gminy.

Pliki do pobrania :

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Gminna Ewidencja Zabytków

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gminna ewidencja zabytków (GEZ) to wykaz zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie gminy. Gminna ewidencja zabytków nie jest dokumentem zamkniętym, winna być uzupełniana i weryfikowana, a prowadzi się ją w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. Gminna ewidencję zabytków tworzą:

 • Zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
 • Inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej  ewidencji zabytków
 • Inne zabytki nieruchome (wyznaczone przez wójta) w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ewidencja gminna winna podlegać okresowej aktualizacji, polegającej między innymi na wykreśleniu z ewidencji obiektów nieistniejących oraz gruntownie przebudowanych (zmiana bryły budynku, układu i wielkości otworów okiennych etc), w oparciu o dane dostarczone od Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków uzupełnianiu o zmiany stanu prawnego - wpis obiektu do rejestru zabytków, nowe ustalenia naukowe itp.
Ewidencja gminna  zawiera 144 kart architektury i budownictwa, w tym:

 • 115 ujętych w wojewódzkiej  ewidencji zabytków,
 • 27 wpisanych do rejestru zabytków
 • 2 powołane dodatkowo w Jakubowie karty architektoniczne (Dzwonnica i  Mur przykościelny w Jakubowie) oraz  73 karty:
 • 64 karty archeologiczne,
 • 2 karty ochrony archeologicznej „OW”, (Kłębanowice, Sieroszowice),
 • 7 kart zabytkowych układów ruralistycznych wsi.

Karty sporządzone są w formie wydruków z dokumentacją fotograficzną (skatalogowane) zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.
Niewątpliwie obiekty o największym znaczeniu dla Gminy Radwanice figurują   w rejestrze zabytków. Na terenie Gminy Radwanice znajduje się ok. 27 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego. Zabytki wpisane w rejestrze charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem funkcji. Największą grupę zabytków wpisanych do rejestru stanowią kościoły, plebanie, cmentarze, parki oraz budynki mieszkalne, jak   i inne pojedyncze obiekty, które obecnie pełnią funkcje mieszkalne.

Najwięcej obowiązków prawnych spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów wpisanych do rejestru zabytków, będącego szczególną formą ochrony prawnej. Rejestr zabytków jest prowadzony dla każdego województwa przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako stale aktualizowany, jawny wykaz otwarty. Rejestr prowadzony jest w postaci znormalizowanych ksiąg z podziałem na trzy kategorie:

 • Księga A - dla zabytków nieruchomych,
 • Księga B - dla zabytków ruchomych,
 • Księga C - dla zabytków archeologicznych

Właściciele nieruchomości mają możliwość sprawdzenia, czy ich nieruchomość jest włączona do GEZ. Ujęcie obiektu w Gminnej ewidencji zabytków rodzi określone skutki prawne.  Dla obszarów i obiektów ujętych w GEZ uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków wymaga:
-Wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o raz wydanie decyzji o warunkach zabudowy (art.53 ust.4. pkt.2 oraz art.60. ust.1  Ustawy opizp z 27 marca 2003r.)
- Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (art.39. ust.3 Ustawy z 7 lipca 1994 r. –Prawa budowlane).

Pliki do pobrania :

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Radwanice

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Radwanice - zabytki archeologiczne ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, rejestrze zabytków, ruralistyczne układy wsi oraz strefy "OW" ochrony archeologicznej

Turystyka i zabytki

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gmina Radwanice przyciąga przede wszystkim swym pięknym krajobrazem wiejskim i malowniczym ukształtowaniem terenu. Położona jest na terenach Równiny Szprotawskiej i Wzgórz Dalkowskich.

Równina Szprotawska to krajobraz rozległych łąk i pastwisk poprzecinany siecią drobnych cieków i rowów. Są to siedliska antropogeniczne, utworzone po wytrzebieniu lasów. Najbardziej wartościowy przyrodniczo jest fragment równiny na północ od Przemkowa. Wchodzi on w skład Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Utworzono tu rezerwat ornitologiczny „Stawy Przemkowskie” i użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”. W 2004 r. ustanowiono obszar Natura 2000, o pow. ponad 4,5 tys. ha, jako obszar specjalnej ochrony ptaków.

Wzgórza Dalkowskie to część tzw. Gór Kocich, są malowniczą pozostałością działalności lodowca i stanowią ciąg wzniesień, których średnia wysokość sięga 197 m. Malowniczy krajobraz wzgórz tworzą liczne pagórki i grzbiety poprzecinane szerokimi dolinami. Na terenach wzgórz znajduje się utworzony w roku 2001 rezerwat przyrody Buczyna Jakubowska. Rezerwat położony jest w północno-środkowej części Wzgórz Dalkowskich, w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Jakubów.

Na terenie gminy znajduje się ok. 170 obiektów zabytkowych (27 wpisanych do rejestru). Część z nich można poznać przemierzając jeden z dostępnych szlaków rowerowych (przez teren gminy przebiegają trzy: niebieski, żółty, czerwony). Przez gminę przebiega również szlak pielgrzymkowy – jest to szlak św. Jakuba. Swój początek ma w Jakubowie, następnie łączy się z europejską siecią szlaków do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

W gminie rozwija się turystyka konna, która obecnie przeżywa swój renesans. Na jej cele w miejscowości Jakubów powstał kompleks sportowo-rekreacyjny służący również do wypoczynku. W Jakubowie utworzono Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni „Koń i Człowiek”, które oferuje min. naukę jazdy, biesiady kowbojskie, rajdy konne, jazdy konne i bryczką w terenie. Przez Jakubów przebiega też szlak konny łączący Wzgórza Dalkowskie, Bory Dolnośląskie i Góry Izerskie.


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14