Aktualności

Gminna Spółka Wodna

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Spółka Wodna tworzona jest w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Zajmuje się min. prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych tj. czyszczeniem i utrzymaniem rowów, drenaży i rzek.
Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne właściciel nieruchomości w skład której wchodzą rowy jest obowiązany do ich utrzymania. W przypadku członków Spółki Wodnej obowiązek ten przechodzi na Spółkę.

Na swoją działalność Spółka pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, wsparcia Urzędu Gminy oraz z środków zewnętrznych tj. subwencje. W roku bieżącym wszystkich członków obowiązuje stawka w wysokości 8 zł za ha fizyczny posiadanych gruntów rocznie. Stawka członkowska ustalana jest każdego roku przez członków Spółki podczas Walnego Zgromadzenia.

Gminną Spółkę Wodną reprezentuje Zarząd.
Członkami Zarządu wybranymi podczas Walnego Zgromadzenia GSW w dniu 27.02.2016 r. na okres 5 lat zostali:

Przewodniczący – Franciszek Bobela,
Zastępca – Zbigniew Łaszewski,
Członek – Rafał Sip

Komisja Rewizyjnej GSW :
Ryszard Bryś, Jolanta Woś, Małgorzata Januchowska


Kontakt:

Gminna Spóła Wodna w Radwanicach
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice

Osobą do kontaktu w zakresie GSW jest P. Rafał Sip.
tel. 76-759-20-37 e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sprawozdanie z wykonania prac w ramach GSW w 2017r.


Gminna Spółka Wodna w Radwanicach otrzymała dotacje na utrzymanie cieków wodnych w rekordowej wysokości 115.000 zł. Na tę kwotę złożyły się: Dotacja od Starosty Polkowic w kwocie 10.000 zł, dotacja od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25.000 zł oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 80.000 zł. Dodając składki członków spółki w kwocie około 6000 zł dysponowaliśmy kwotą ponad 120 tys, zł.
Wykonano konserwację 25 rowów o łącznej długości 10,5 km, na terenie obrębów Radwanice, Lipin, Przesieczna, Łagoszów Wielki, Kłębanowice, Sieroszowice, Buczyna, Nowa Kuźnia.
Dodatkowo ze środków Gminy Radwanice wykonano konserwację rowów melioracyjnych w m. Sieroszowice, Byczyna – przy stacji uzdatniania wody, Radwanice – Przy Zabytkowym Parku, Drożyna, wraz z przebudową przepustów. Wykonano również odmulenia stawu w miejscowości Buczyna. Prace wykonano na łączną kwotę 32.000 zł.


Sprawozdanie z wykonania prac w ramach GSW w 2015r.


Gminna Spółka Wodna w Radwanicach zakończyła wykonywanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych, szczegółowo zaplanowanych na rok 2015. Wykonano pełną konserwację sprzętem mechanicznym ok. 9,5 km bieżących rowów melioracyjnych. Ponadto dokonano czyszczenia wielu przepustów na ciekach wodnych. Łącznie dokonano konserwacji 25 rowów melioracyjnych położonych w takich obrębach jak: Nowa Kuźnia, Buczyna, Sieroszowice, Łagoszów Wielki, Radwanice, Pudło i Lipin.

Wartość prac wyniosła prawie 100 tys. zł. Środki pieniężne na ten cel pochodziły z różnych źródeł. Pozyskano je w formie dotacji celowych 69.400 zł, w tym od Wojewody Dolnośląskiego 34.400 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 25.000 zł i od Starosty Polkowickiego 10.000 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Radwanice (ok. 13 tys. zł) i środków własnych oraz świadczeń rzeczowych członków gminnej spółki wodnej (ok. 16 tys. zł).

Ponadto w roku bieżącym wykonano konserwację 9 kanałów oraz oczyszczenie koryta rzeki Szprotawa na terenie naszej gminy.

Klub Sportowy "Płomień Radwanice"

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Kontakt:
ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice
tel. 663 777 776 / 696 689 499
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes – Radosław Żyta
Wiceprezes – Norbert Kraus
Wiceprezes – Paweł Nazar
Skarbnik – Roman Husar
Sekretarz – Anna Nazar


Trener: Zbigniew Czajkowski


Rok założenia Klubu: 1956

Stadion:  Radwanice, ul. Ogrodowa

 

URL: http://plomienradwanice.futbolowo.pl/

Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Konieczność sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej  wynika  z  postanowień  Ramowej  konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), uzupełniającego  ją  Protokołu  z  Kioto  z  1997 r.  oraz  pakietu  klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto   potrzeba   opracowania   i   realizacji   Planu   gospodarki   niskoemisyjnej   gminy Radwanice wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16  sierpnia  2011  r.  Niniejszy dokument  umożliwi  również  spełnienie  obowiązków  nałożonych  na  jednostki  sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz.551 z późn. zm.). Niezwykle istotny jest także fakt, iż plan  gospodarki  niskoemisyjnej  jestniezbędnym  dokumentem,  umożliwiającym ubieganie  się  o  przyznanie  środków  pomocowych  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w  nowej perspektywie finansowej na lata 2014 -2020.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument tworzony na poziomie gminy, który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

Pliki do pobrania :

 

Program rewitalizacji Gminy Radwanice

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gmina Radwanice uzyskała dofinansowanie, na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach sporządzenia niniejszego dokumentu zaplanowano działania kompleksowe obejmujące: szeroko pojętą diagnozę i analizę problemów wymagających rewitalizacji, powołanie zespołów zadaniowych, jak również warsztaty i konsultacje.
Realizację dokumentu przewidziano na lata 2016-2023. Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie Radwanice na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów,
w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.

 
Link do uchwały z załącznikami : http://bip.radwanice.pl/uchwala-nr-xv-88-16

 

Ochrona zwierząt

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Obowiązki właściciela psa

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że wypadałoby mieć również kaganiec i przede wszystkim pilnować, żeby nikogo nie pogryzł słyszał prawie każdy. Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi spełnić jego właściciel.

Właściwe warunki

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody. Należy pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo
w sposób powodujący cierpienie, uwięź, na której trzymane będzie zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry, zabronione jest również tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną,
a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów

USTAWA z dnia 16 września 2011r.”
o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, oraz ustawa z dnia 20 maja 1971r Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązku należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnie dostępne. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub
w kagańcu częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady Miasta.
Nakazy co do sposobu trzymania psa na smyczy lub w kagańcu może ponadto wynikać z regulaminów wewnętrznych przewoźników (dotyczy to np. większości komunikacji miejskich
i zbiorowych), obiektów sportowych czy centrów handlowych. Regulamin taki może przewidywać własną sankcję finansową za nieprzestrzeganie jego postanowień.
Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowana przez właścicieli psów jest poszczanie ich wolno po lesie.
I tą kwestie regulują przepisy kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166.
Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.
Należy w tym wypadku podkreślić sprawę związaną z dziką zwierzyną łowną a w szczególności dziki - lochę z młodymi. Niewłaściwe wyprowadzanie psa w lesie, może zakończyć się atakiem ze strony lochy, na psa a nawet na jego właściciela, co może zakończyć się znacznymi obrażeniami ciała człowieka i zwierzęcia domowego.

Pogryzienie

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna.
Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby, jak również zagryzienie innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody. Jeśli wysokość zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie przekracza kwoty 250 zł – posiadacza spotka odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 kodeksu wykroczeń.

Głośne szczekanie

Psy lubią sobie poszczekać o każdej porze czy to w dzień czy w nocy. O ile okazjonalne szczekanie psa nie przysporzy właścicielowi żadnych problemów – o tyle nagminne „koncerty” czworonoga mogą już stanowić problem.
Problemy te mogą wynikać zarówno z prawa wykroczeń jak i prawa cywilnego. Jeśli pies upodobał sobie „koncertowanie nocą” – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń:
Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych zewnętrznych powodów może uzasadniać odpowiedzialność właściciela na podstawie art. 51 § 1 kw.
Długotrwałe szczekanie w dzień również może stanowić kłopot w postaci zainteresowania się losem psa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi - np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii!

Źródło: kppwolomin.policja.waw.pl

Przystąp do programu i POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gmina Radwanice realizuje program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radwanice. W kolejnych latach będziemy się starać o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Rok bieżący jest drugim rokiem w, którym część mieszkańców Naszej gminy skorzysta z w/w programu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Radwanice,  WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy. Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu  i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
Warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości,  poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami

Wnioski mogą składać:

 • osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
 • osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętych dofinansowaniem,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność w rolnictwie i/lub rybołówstwie.


Szczegółowe informacje uzyskać można w referacie gospodarczym Urzędu Gminy Radwanice, I piętro, pokój nr 9, tel. 76 759 20 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania z zakresu ochrony środowiska

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj
 1. gospodarowanie odpadami, zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,
 2. tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów podatnych do wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi się zbieraniem tego rodzaju odpadów,
 3. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych składowisk odpadów komunalnych i obiektów wykorzystania lub unieszkodliwiania odpadów,
 4. zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych przez: likwidację składowisk odpadów, ustawianie koszy ulicznych na odpady, organizowanie odbioru odpadów komunalnych,
 5. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 6. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów, a także za ich niszczenie,
 7. ustalanie dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających
 8. ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu uciążliwych dla środowiska ze względu na powodowanie hałasu i wibracji,
 9. organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 10. zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
 11. nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zakazywanie właścicielowi gruntu wprowadzania ścieków bez zezwolenia wodnoprawnego,
 12. prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 13. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 14. wprowadzanie na obszarze gminy form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie,
 15. opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzierżawców obwodów łowieckich
 16. współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi Lasów Państwowych
 17. ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu,
 18. decydowanie o sporządzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 19. decydowanie o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 20. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 21. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku,
 22. współdziałanie ze Spółkami Wodnymi przy określaniu potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych
 23. konserwacja rowów będących w zarządzie Gminy,
 24. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń do organu Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
 25. wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów na cele rolnicze,
 26. współdziałanie w przeprowadzaniu wyborów do Izb Rolniczych oraz współpraca z Izbami Rolniczymi
 27. współpraca z ANR, i ARiMR,
 28. szacowanie strat w uprawach rolnych znajdujących się na obszarach gdzie powstały szkody na wskutek suszy, gradobicia, mrozów, powodzi,
 29. organizowanie pomocy dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi
 30. opracowywanie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
 31. popularyzowanie ochrony środowiska,Władze lokalne skupiają się również na czynnościach społecznych, organizacyjnych i technicznych.
Do przedsięwzięć rozwojowych związanych z ochroną środowiska zaliczamy min:

 • budowę oczyszczalni ścieków,
 • budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • budowę punktów neutralizacji substancji szkodliwych itp.