Logo

Druki do pobrania - referat gospodarczy

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

Wniosek o dzierżawę / najem nieruchomości

Wniosek w sprawie decyzji na wycięcie drzew / krzewów

Zgłoszenie wycinki drzew i krzewów

Zgłoszenie wycinki drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie warunków geologiczno - górniczych

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radwanice

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o dotację na usuwanie azbestu - edycja 2017 r

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wniosek na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wniosek na przydział mieszkania komunalnego / socjalnego

Oświadczenie o posiadaniu psa

Oświadczenie o posiadaniu psa

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności