Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020

Konieczność sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej  wynika  z  postanowień  Ramowej  konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), uzupełniającego  ją  Protokołu  z  Kioto  z  1997 r.  oraz  pakietu  klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto   potrzeba   opracowania   i   realizacji   Planu   gospodarki   niskoemisyjnej   gminy Radwanice wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16  sierpnia  2011  r.  Niniejszy dokument  umożliwi  również  spełnienie  obowiązków  nałożonych  na  jednostki  sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz.551 z późn. zm.). Niezwykle istotny jest także fakt, iż plan  gospodarki  niskoemisyjnej  jestniezbędnym  dokumentem,  umożliwiającym ubieganie  się  o  przyznanie  środków  pomocowych  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w  nowej perspektywie finansowej na lata 2014 -2020.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument tworzony na poziomie gminy, który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

Pliki do pobrania :

 


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14