Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 grudnia 2017r.

  • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.


§ 2.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.085.606,35 zł

z tego:

1) dochody bieżące 25.297.266,35 zł

2) dochody majątkowe 4.788.340,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.048.506,35 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 19.822.917,35 zł

2) wydatki majątkowe 13.225.589,00 zł

3. Przychody budżetu 4.000.000,00 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.037.100,00 zł


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko