Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 stycznia 2018r.

  • Drukuj

w sprawie planu finansowego na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 249 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Ustala się plany finansowe dla budżetu gminy Radwanice na 2018 rok w zakresie dochodów
i wydatków zawarte w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2018 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.§ 3.

Ustala się plany finansowe na 2018 rok dla następujących jednostek organizacyjnych:

1) Urzędu Gminy w Radwanicach,

2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach,

3) Szkoły Podstawowej w Buczynie,

4) Gimnazjum w Radwanicach,

5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach,

6) Gminnej Biblioteki Publicznej w Radwanicach,

7) Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.


Wójt Gminy
Radwanice

Paweł Piwko