Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 stycznia 2018r.

  • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/155/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2018 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonać zwiększenia budżetu gminy na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dokonuje się także przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmian dokonuje się w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 115,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące 115,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 115,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 115,00zł

oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.


§ 2.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.011.397,91 zł

z tego:

1) dochody bieżące 24.071.955,91 zł

2) dochody majątkowe 2.939.442,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.378.397,91 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 19.376.085,91 zł

2) wydatki majątkowe 16.002.312,00 zł

3. Przychody budżetu 8.367.000,00 zł


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Pliki do pobrania