Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 marca 2018r.

  • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/155/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2018 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonać zmniejszenia budżetu gminy na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dokonuje się także przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmian dokonuje się w następujący sposób:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 32,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące 32,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 32,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące32,00zł

oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.


§ 2.

Dokonać zmian w planie finansowym Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach na rok 2018, zgodnie z wnioskiem Kierownika Zakładu z dnia 28 marca 2018 r., polegających na przeniesieniu planowanych kosztów w dziale 900 rozdziale 90017 w wysokości 250,00 zł (zmniejszenie w § 4510 i zwiększenie w § 4520).


§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.746.174,91 zł

z tego:

1) dochody bieżące 25.492.732,91 zł

2) dochody majątkowe 2.253.442,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.364.574,91 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 19.765.043,91 zł

2) wydatki majątkowe 18.599.531,00 zł

3. Przychody budżetu10.618.400,00 zł


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14