Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 kwietnia 2018r.

  • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/155/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2018 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonać zwiększenia budżetu gminy na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmian dokonuje się w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 183.129,82 zł

w tym:

1) dochody bieżące 183.129,82 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 183.129,82 zł

w tym:

1) wydatki bieżące183.129,82 zł

oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.


§ 2.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.504.974,73 zł

z tego:

1) dochody bieżące 25.725.862,73 zł

2) dochody majątkowe 2.779.112,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.123.374,73 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 19.996.173,73 zł

2) wydatki majątkowe 19.127.201,00 zł

3. Przychody budżetu 10.618.400,00 zł


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14