Uchwała Nr XXVII/155/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 roku

  • Drukuj

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 212, art. 239, art. 242 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości27.011.282,91 zł

z tego:

1)dochody bieżące w wysokości24.071.840,91 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 547.835,91 zł

2)dochody majątkowe w wysokości2.939.442,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 31.390.442,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości35.378.282,91 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości19.375.970,91 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości12.883.060,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane8.581.357,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań4.301.703,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości770.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości5.001.109,00 zł

d) wydatki na obsługę długu 100.697,16 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3621.104,75 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.002.312,00 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3295.442,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.367.000,00 zł,

który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wolnymi środkami.


§ 2.

1. Przychody budżetu gminy w wysokości8.367.000,00 zł

W tym:

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.902.164,00 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 464.836,00 zł


§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 110.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 55.000,00 zł

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 55.000,00 zł


§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków z pomocy zagranicznej prezentuje załącznik nr 4 do uchwały.


§ 5.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.


§ 6.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 6 i 7 do uchwały.


§ 7.

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 75.000,00 zł
i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37.500,00 zł oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 37.500,00 zł,przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.


§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 9 do uchwały


§ 9.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych
z ochroną środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.


§ 10.

Plan wydatków i przedsięwzięć realizowanych w ramach tego funduszu sołeckiego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.


§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.


§ 12.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 13 do uchwały.


§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7.902.164,00 zł,
w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu na gospodarkę niskoemisyjną – 500.000,00 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Sieroszowice – Strogoborzyce
w ramach umowy zawartej w 2017 roku – 7.402.164,00 zł.


§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.zaciągania zobowiązań do wysokości limitu, o którym mowa w § 13 pkt 1,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu gminy do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 13 pkt 2 uchwały.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi
w ramach danego działu,

2)dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż
w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy,


§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodnicząca

Rady Gminy

Adriana Lebit

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14