Budżet Gminy Radwanice na 2019 r

  • Drukuj

uchwała budżetowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami ) oraz art. 212, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości28.779.658,74 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 26.735.371,89 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 72.594,89 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 2.044.286,85 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.730.958,20 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.216.480,39 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.150.596,18 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.134.916,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.015.680,18 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 859.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.892.038,31 zł

d) wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 114.845,90 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.514.477,81 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.020.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 48.700,54 zł


§ 2.

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.619.939,00 zł

z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Buczyna zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

2. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.668.639,54 zł

z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Buczyna w kwocie 1.573.400,00 zł i z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegającej na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w kwocie 95.239,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały


§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 130.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 75.000,00 zł

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 55.000,00 zł


§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.


§ 5.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 5 i 6 do uchwały.

§ 6.

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 72.000,00 zł i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 36.000,00 zł oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 36.000,00 zł,przedstawia załącznik nr 7 do uchwały


§ 7.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały


§ 8.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych
z ochroną środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.


§ 9.

Plan wydatków i przedsięwzięć realizowanych w ramach tego funduszu sołeckiego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.


§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.


§ 11.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 12 do uchwały.


§ 12.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków z pomocy zagranicznej prezentuje załącznik nr 13 do uchwały.


§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł,

2. finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł.


§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi
w ramach danego działu oraz zmian nazw zadań inwestycyjnych,

2)dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu,

3)dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach danego działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż
w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy,


§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy
w Radwanicach

Ewa FLAK

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14