Budżet Gminy Radwanice na 2020 r

  • Drukuj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami ) oraz art. 212, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 poz. 869)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.624.322,00 zł

z tego:

1)dochody bieżące w wysokości 32.526.322,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 102.732,00 zł

2)dochody majątkowe w wysokości 1.098.000,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.955.682,46 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.857.122,46 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.861.994,46 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.507.103,46 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.354.891,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.013.900,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.700.748,00 zł

d) wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 360.480,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.098.560,00 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 31.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.668.639,54 zł,

przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej

§ 2.

Przychody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.668.639,54 zł

z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 150.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 75.000,00 zł

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 75.000,00 zł

§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 5 i 6 do uchwały.

§ 6.

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 80.000,00 zł i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 55.700,00 zł oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 24.300,00 zł,przedstawia załącznik nr 7 do uchwały

§ 7.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały

§ 8.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych
z ochroną środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9.

Plan wydatków i przedsięwzięć realizowanych w ramach tego funduszu sołeckiego w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 11.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków z pomocy zagranicznej prezentuje załącznik nr 12 do uchwały

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł,

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi
    w ramach danego działu oraz zmiany nazw zadań inwestycyjnych,
  2. dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach danego działu,
  3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach danego działu.
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż, w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy,
  5. zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości limitu wskazanego w § 11 pkt. 1 uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy

/-/ Ewa FLAK

Pliki do pobrania

 


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14