Logo

Budowa sieci wodociągowej w Lipinie

Z końcem listopada 2016 roku zakończona została budowa sieci wodociągowej w Lipinie. Inwestycja obejmowała budowę sieci wodociągowej rozdzielczej, realizowanej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego oraz zagrodowego w Lipinie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/4, 4/6, 4/7, 96, 159, 189/1, 189/2, 200, 206/1, 206/2, 219 oraz odcinków przyłączy wodociągowych na ww. działkach oraz na działce nr 203. W ramach zadania wykonano nową sieć wodociągową PE (w miejsce istniejącej azbestocementowej) o łącznej długości 2185 km oraz 13 sztuk nowych hydrantów przeciwpożarowych. W granicach pasów drogowych zostały wykonane odcinki nowych przyłączy z przepięciem istniejących odcinków na granicy działki. Łączna długość nowych odcinków przyłączy wynosi 308 mb. Dokonano wpięć nowej sieci w dwóch miejscach do istniejącego wodociągu, co umożliwia dwustronne zasilanie na wypadek awarii. Główne trasy sieci biegną w drogach gminnych i powiatowych. Odcinki przebiegające pod asfaltem zostały wykonane metodą przecisków sterowanych, co w znacznym stopniu usprawniło przebieg robót i ograniczyło niedogodności związane z wykopami i użytkowaniem dróg. Wykonawcą inwestycji była firma RAGEN z Głogowa. Koszt robót wyniósł 338 365,83 zł. i w całości pokryty został z budżetu Gminy.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności