Logo

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabawInformujemy, że Gmina Radwanice otrzymała dofinansowanie w kwocie 190 442,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. Całkowita wartość projektu to 299 296,67 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie poprzez Stowarzyszenie LGD Wzgórza Dalkowskie. Celem operacji jest podniesienie poziomu aktywności
i integracji społecznej mieszkańców Nowej Kuźni, w tym grup defaworyzowanych, poprzez stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych tj. rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw. W efekcie rozbudowana i przebudowana zostanie świetlica wiejska w Nowej Kuźni, która stanowi obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, miejsce zagospodarowanej przestrzeni publicznej, oraz miejsce spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych.


Dnia 13 lutego 2018 r. podpisano umowę z firmą Usługi Remontowo-Budowlano-Mechaniczne Robert Kuczała z siedzibą w Głogówku na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw”.

W ramach realizacji zadania rozbudowano obecny obiekt o pomieszczenia higieniczno- sanitarne oraz zamontowano nowe urządzenia małej architektury.
W zakresie zagospodarowania nieruchomości, na której znajduje się budynek wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej oraz zbiornik na nieczystości. Rozebrano również stary budynek gospodarczy.

 

fot. przed realizacją zadania

fot. po realizacji zadania

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności