Komunikaty

Gminna Spółka Wodna: Zaproszenie do składania ofert

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

ROBOTY MELIORACYJNE – KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH na terenie Gminy Radwanice.

Zamawiający : GMINNA SPÓŁKA WODNA w RADWANICACH
59-160 RADWANICE UL. PRZEMYSŁOWA 17
POW. POLKOWICKI, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

NIP 502-010-42-77 REGON 021528064

 

ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO SKŁADANIA OFERT NA :

 

 1. Przedmiot zamówienia :
  - ROBOTY MELIORACYJNE – KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH na terenie Gminy Radwanice.
 2. Termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy do 30.10.2019 roku.
 3. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać u p. Rafała Sip tel. 076-759-20-37.
 4. Oferty należy składać do dnia 19.09.2019r. do godziny 12.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17 lub pocztą.
 5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2019r. o godzinie 13.00 w pok. nr 11.
 6. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r., Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)
 7. Oferty będę oceniane wg następujących kryteriów :
  - cena roboczogodziny brutto – 100 %

 

PRZEWODNICZĄCY

GSW W RADWANICACH

FRANCISZEK BOBELA

Pliki do pobrania

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 16.08.2019 r

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jakubów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Radwanicach Uchwały Nr VI/42/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jakubów.

Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy obszaru położonego w obrębie Jakubów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice w terminie do dnia 06.09.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Radwanice.


Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.)od godz. 07:30 dnia 29.07.2019do godz. 07:30 dnia 30.07.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2, Burze z gradem/2 PrzebiegDo godz. 20:00 dnia 29.07.2019 obowiązuje Ostrzeżenie o upale.Miejscami prognozuje się silne burze z gradem i opadami deszczu do 40 mm, lokalnie możliwe50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h, głównie na zachodzie województwa.

PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.)od godz. 07:30 dnia 30.07.2019do godz. 07:30 dnia 31.07.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1 Przebieg Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h,zwłaszcza na wschodzie województwa.

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.)od godz. 07:30 dnia 31.07.2019do godz. 07:30 dnia 01.08.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1 Przebieg Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h,zwłaszcza na zachodzie województwa.Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Powiadomienie o przerwie w dostawie wody

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że:      

w dniu   22.07.2019r. (PONIEDZIAŁEK)

od godz.   8:00 do ok. godz 14:00

WYSTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

u odbiorców zasilanych z SUW Radwanice:

osiedle leśne ul.: Jesionowa, Jaworowa, Klonowa, Kasztanowa, Akacjowa, Topolowa, Olchowa, Świerkowa, Jana Pawła II, Wierzbowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Platanowa, Lipowa, Grabowa, Sosnowa, Bukowa.

W ZWIĄZKU ROZBUDOWĄ GŁÓWNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
ul. Kalinowej
PRACE WYKONYWANE NA ZLECENIE GMINY PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW 
O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamyKierownik Zakładu Usług Komunalnych

Piotr Hrywna

Powiadomienie o przerwie w dostawie wody

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że       

w dniu 12.07.2019r.(PIĄTEK) w godz:  8:00 do 14:00    

WYSTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI RADWANICE NA NASTĘPUJĄCYCH ULICACH:

PRZEMYSŁOWA,  SZKOLNA, SPORTOWA, MALINOWA, POZIOMKOWA, PROMYKOWA, SŁONECZNA, PARKOWA, TENISOWA, BOCZNA, WŁÓKIENNICZA, STAWNA, ROLNA, PLATANOWA, JODŁOWA.

NA WNIOSEK INWESTORA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE  PRÓBY SZCZELNOŚCI  SIECI WODOCIĄGOWEJ.

 ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  WYŻEJ WYMIENIONYCH ULIC O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY PITNEJ NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE. 


 Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

 Piotr Hrywna

Powiadomienie o przerwie w dostawie wody

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że:

w dniu   16.07.2019r.(WTOREK)

od godz.   800 do ok. godz. 1400

WYSTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCIACH:

PRZESIECZNA, BORÓW
W ZWIĄZKU Z PRACAMI  PROWADZONYMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Piotr Hrywna

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radwanicach

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

w sprawie wyborów delegatów do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Polkowicach.

Pliki do pobrania