Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 202017 r. poz. 1257)  w związku z art. 4 i 5 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1405 ze zm.);

 

niniejszym zawiadamiam

 

że do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek firmy Ecowolt 17 Sp. z o.o., ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-600 Jaworzno, i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej Lipin II o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 135/1 obręb 0006 Lipin w pobliżu miejscowości Lipin (woj. dolnośląskie, gm. Radwanice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

 

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

 

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 9, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

 

Zgodnie z 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Wójt gminy Radwanice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego wydanie decyzji bądź postanowienia nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 202017 r. poz. 1257)  w związku z art. 4 i 5 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1405 ze zm.);

niniejszym zawiadamiam

że do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek firmy Ecowolt 17 Sp. z o.o., ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-600 Jaworzno, i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej Lipin I o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 135/1 obręb 0006 Lipin w pobliżu miejscowości Lipin (woj. dolnośląskie, gm. Radwanice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

 

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

 

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 9, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

 

Zgodnie z 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Wójt gminy Radwanice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego wydanie decyzji bądź postanowienia nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

 

 

Ostrzeżenie meteo nr 13

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: województwo dolnośląskie powiat zgorzelecki
Ważność: od godz. 13:00 dnia 07.08.2018 do godz. 06:00 dnia 10.08.2018
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Godzina i data wydania: godz. 09:06 dnia 07.08.2018
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 dolnośląskie/zgorzelecki od 13:00/07.08 do 06:00/10.08.2018 temp. maks. 34 st., temp. min. 20 st.

Pomiar powietrza po pożarze w Jakubowie.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Poniżej przekazujemy odpowiedź Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na zapytanie dotyczące zanieczyszczenia powietrza w Gminie Radwanice.Ponadto informujemy, że Gmina Radwanice zwróciła się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska o wykonanie dodatkowych badań gleby i powietrza.Po ich otrzymaniu zostaną one udostępnione na stronie internetowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 02.08.2018r

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zasilenia elektrowni fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 3/14, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 04 lipca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zasilenia elektrowni fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 3/14, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.”

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskowaną lokalizacją planowanego zamierzenia oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w zakresie dotyczącym zadania – w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia (od 02.08.2018 r. do 16.08.2018 r.) – w Urzędzie Gminy w Radwanicach ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice. Akta sprawy będą dostępne w ww. terminie w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 9, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

ofert pisemnych na dzierżawę działek nr 293 i/lub 163/2 położonych w obrębie Łagoszów Wielki.

Pliki do pobrania

Informacja

 • Publikacja: Anna Prokop
 • Drukuj

Informujemy, iż w pasie drogowym nowobudowanej drogi S3 prowadzone są prace związane z wyznaczeniem i stabilizacją znaków granicznych pasa drogowego.

Czytaj więcej: Informacja

Powiadomienie

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj
Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje:

od dnia  30  lipca do dnia 13 sierpnia  2018r będzie prowadzona modernizacja hydroforni w miejscowości Jakubów,

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOGĄ WYSTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWIE WODY, PROSIMY MIESZKAŃCÓW  JAKUBOWA O ZROZUMIENIE I ZGROMADZENIE  ZAPASÓW WODY PITNEJ, NA CZAS PRZERW W JEJ DOSTAWIE.

Inwestycje prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej.

                                             Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych

w Radwanicach