Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radwanice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) i po podjęciu przez Radę Gminy Radwanice uchwały Nr XII/86/19 z dnia 19 grudnia 2019 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radwanice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych Gminy Radwanice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice w terminie do dnia 6.02.2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Radwanice.


Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 27.12.2019

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Taryfy na wodę i ścieki

Wójt Gminy Radwanice podaje do publicznej wiadomości ceny wody i ścieków obowiązujące na terenie Gminy Radwanice zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją z dnia 18 grudnia 2019 r. Nr WR.RZT.070.430.2019.PK

od stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

1.Cena 1m3 wody - 4,17 + vat = 4,50 zł

+ opłata ab. 1 miesiąc - 4,50 + vat = 4,86 zł

2.Cena 1m3 ścieków - 7,48 + vat = 8,08 zł

+ opłata ab. 1 miesiąc - 4,50 + vat = 4,86 zł


Opłaty należy wnosić na podstawie faktury na rachunek bankowy Gminnej Spółki Komunalnej Radwanice Spółka z o.o. z/s w Kłębanowicach 9AWójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Ogłoszenie - Kurenda

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Fundacja Dar Oze​ z przyjemnością informuje o ​dotacji 40%​ (35% dla rolników z województwa mazowieckiego) dla rolników indywidualnych ​na instalacje fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda z programu Agroenergia, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.​ Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje do 50 kw mocy Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem,użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Czas na decyzję o wynajęciu Fundacji dla celu pozyskania dofinansowania jest tylko do 15.12.2019 r​. Z uwagi na fakt że Narodowy Fundusz nabór kończy dnia 20.12. 2019.

Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo i przesyłamy je do naszych klientów jedynie do podpisu.

Nasz zespół tworzy​ również wnioski o uzyskanie dofinansowania do 90% w oparciu  o program ​Czyste Powietrze​ .

Pracujemy do uzyskania sukcesu aż po rozliczenie projektu. Inwestorze zacznij produkować energię elektryczną, oraz energię cieplną na własny użytek samemu dzięki odnawialnym źródłom energii.

Każdy rolnik który myśli o tym, aby stworzyć instalacje fotowoltaiczną, lub/i pompę ciepła,oraz każda osoba indywidualna,która chce uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego proszony jest o kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów, lub można napisać maila.

Kontakt:
Fundacja Dar Oze
Zapraszamy na naszą stronę internetową: daroze.pl
Dariusz Skrobisz: 575 475 306​ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Asystentka; Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do usłyszenia do zobaczenia

UWAGA, ASF!

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W ZWIĄZKU ZE STWIERDZENIEM PRZYPADKU AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ U DZIKÓW NA TERENIE POWIATU WSCHOWSKIEGO I GŁOGOWSKIEGO POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W POLKOWICACH INFORMUJE, ŻE W STREFIE OCHRONNEJ (ŻÓŁTEJ):

 1. UBÓJ ŚWIŃ NA POTRZEBY WŁASNE JEST DOPUSZCZALNY POD WARUNKIEM, ŻE:
 • ŚWINIA PODDAWANA UBOJOWI PRZEBYWAŁA W GOSPODARSTWIE CO NAJMNIEJ 30 DNI,
 • ŚWINIA PODDANA ZOSTAŁA PRZEDUBOJOWEMU BADANIU PRZEZ LEKARZA WETERYNARII,
 • TUSZA UBITEJ ŚWINI OPRÓCZ BADANIA NA WŁOŚNIE PODDANA ZOSTAŁA PEŁNEMU BADANIU POUBOJOWEMU.

BEZ SPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW UBÓJ ŚWIŃ NA POTRZEBY WŁASNE JEST NIEDOPUSZCZALNY

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W POLKOWICACH PRZYPOMINA PONADTO, ŻE W STREFIE OCHRONNEJ (ŻÓŁTEJ)::

 1. JAKAKOLWIEK SPRZEDAŻ ŚWIŃ BEZ PRZEPROWADZONEGO W OKRESIE 24 GODZIN PRZED SPRZEDAŻĄ BADANIA PRZEZ LEKARZA WETERYNARII ORAZ ZAOPATRZENIA ŚWINI W WYMAGANE SWIADECTWO ZDROWIA,
 2. JAKIKOLWIEK ZAKUP ŚWINI NIE ZAOPATRZONEJ W WYMAGANE ŚWIADECTWO ZDROWIA

SĄ NIEDOPUSZCZALNE.

ASF ważna informacja !

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń w powiatach nowosolskim i wschowskim województwa lubuskiego, częściowo powiaty głogowski oraz polkowicki województwa dolnośląskiego zostały objęte obszarem ochronnym oraz obszarem z ograniczeniami.

                        

do obszaru ochronnego (strefa żółta) zostały włączone:

– gminy Głogów z miastem Głogów, Pęcław, Jerzmanowa i Żukowice w powiecie głogowskim,

– gminy Gaworzyce, Grębocice i Radwanice w powiecie polkowickim oraz część gminy Przemków (na północ od drogi krajowej nr 12)

 

do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) została włączona:

- gmina Kotla w powiecie głogowskim.

 

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku
występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

                                                                           

Strefa żółta (obszar ochronny)

 • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski:

Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

 • Poza granice Polski:

Dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

 • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 • w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,

 

 • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
 • Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi

również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszkyego.

 

Infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97

 

 

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku
występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

 • W obrębie strefy czerwonej:
 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).
 • Poza strefę czerwona w granicach Polski:
 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 • muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
 • Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

 

Infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97

 

 W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 • jeżeli to możliwe – oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich znalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy lub Policję.

Każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF.

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany, wraz z wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną i podlega urzędowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz obligatoryjnie badaniu w kierunku włośni.

Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego lub objętego ograniczeniami poza te obszary. Tusze oraz wszystkie części ciała dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

 

LINK do mapy z aktualnymi strefami:

 

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

 

Infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wójt Gminy Radwanice zaprasza rolników do składania zgłoszeń dotyczących odbioru folii rolniczych. Zgłoszenie niezbędne są do złożenia wniosku na dofinansowanie odbioru i utylizacji w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.


Zgłoszeniu podlegają następujące odpady pochodzące z działalności rolniczej:
• Folie rolnicze
• Siatki i sznurki do owijania balotów
• Opakowania po nawozach (worki foliowe 25, 30 i 50 kg)
• Big Bagi

Zgłoszeniu nie podlegają opakowania po środkach ochrony roślin i płynnych nawozach dolistnych.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radwanicach w terminie do dnia 06.12.2019 r. Zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Druki zgłoszeń można pobrać w pok. nr 11 lub Biurze Obsługi Klienta UG w Radwanicach.
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osoba do kontaktu: Rafał Sip, tel. 076 759 20 37.

Pliki do pobrania

Dzierżawa terenów pod farmy fotowoltaiczne

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym farm fotowoltaicznych informuję, że jeżeli są Państwo zainteresowani dzierżawą terenów pod wymienione inwestycje, proszę o kontakt z pracownikiem urzędu pod nr telefonu 76 83 11 478.

Powiadomienie o przerwach w dostawie wody - Sieroszowice

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że:      

od dnia   18.11.2019r.

w godz.  od 8:00 do godz. 14:00

BĘDĄ WYSTĘPOWAŁY PRZERWY W DOSTAWIE WODY

u odbiorców w miejscowości Sieroszowice

 

W ZWIĄZKU Z POSZUKIWANIEM PRZECIEKÓW NA GŁÓWNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ SIEROSZOWICE

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy


Kierownik

Zakładu Usług Komunalnych

w Radwanicach

Powiadomienie o przerwie w dostawie energii elektrycznej

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W dniu 15.11.2019 r w godz.10:00 - 12:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w Radwanicach przy ulicy Szkolnej, Sportowej, Polnej, Przemysłowej, Promykowej, Słonecznej.

Przyczyną planowanej przerwy jest wykonanie niezbędnych prac na urządzeniach sieci elektro-energetycznej.

 

Tauron Dystrybucja


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14