Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 czerwca 2018r.

  • Drukuj

w sprawie wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych w Gminie Radwanice.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej /Dz.U. z 2013 r. poz. 167/ oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy /Dz.U. z 2002 r. Nr 27 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Na ustny wniosek pracownika jako pracodawca wyrażam zgodę na przejazd w podróży służbowej na terenie gminy samochodem osobowym stanowiącym jego własność. Wyrażona zgoda wynika z umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem. Umowy stanowią załączniki nr 1 i 2.
  2. Jako pracodawca wyrażam zgodę na przejazd w podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym stanowiącym jego własność. Wyrażona zgoda wynika z wniosku, który stanowi załącznik nr 3.

 

§2.

Rozliczenie podróży służbowej następuje po przedstawieniu ewidencji przebiegu pojazdu do celów służbowych, który stanowi załącznik nr 4.

 

§ 3.

W przypadku zagubienia biletów lub zmiany środków transportu pracownik zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie, który stanowi załącznik nr 5.

 

§4.

Ustalam stawkę za 1 km przebiegu w podróży służbowej na terenie gminy /jazdy lokalne/ oraz na terenie kraju samochodem osobowym będącym własnością pracownika w zależności od pojemności skokowej silnika w wysokości:

  1. do 900 cm3 – 0,50 zł
  2. powyżej 900 cm3 – 0,80 zł

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

 

Pliki do pobrania