Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 02.08.2018r

  • Drukuj

dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zasilenia elektrowni fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 3/14, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 04 lipca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zasilenia elektrowni fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 3/14, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.”

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskowaną lokalizacją planowanego zamierzenia oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w zakresie dotyczącym zadania – w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia (od 02.08.2018 r. do 16.08.2018 r.) – w Urzędzie Gminy w Radwanicach ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice. Akta sprawy będą dostępne w ww. terminie w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 9, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko