Logo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 202017 r. poz. 1257)  w związku z art. 4 i 5 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1405 ze zm.);

niniejszym zawiadamiam

że do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek firmy Ecowolt 17 Sp. z o.o., ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-600 Jaworzno, i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej Lipin I o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 135/1 obręb 0006 Lipin w pobliżu miejscowości Lipin (woj. dolnośląskie, gm. Radwanice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

 

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

 

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 9, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

 

Zgodnie z 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Wójt gminy Radwanice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego wydanie decyzji bądź postanowienia nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

 

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności