Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice

  • Drukuj

z dnia 23 listopada 2018 r. (nabór na stanowisko dyrektora)

Wójt gminy Radwanice zatrudni na okres 4 lat dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach. Wymiar etatu 1/1 Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5, 59-160 Radwanice

I. WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe,

c) staż minimum 3 – letni w tym doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,

d) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodka kultury, e) przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji,

f) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,

g) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,

h) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

i) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych i zamówień publicznych,

j) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,

k) dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,

l) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

m) brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

n) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz organizowania imprez masowych,

o) prawo jazdy kat. B,

p) kreatywność, inicjatywa i efektywność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

a) kierowanie działalnością i zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Radwanicach , oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

b) realizacja celów i zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury,

c) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników GOK, d) prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarki mieniem GOK – u na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz ustawy o finansach publicznych.

Oferty (wyłącznie pisemne ) Kandydatów powinny zawierać:

a) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach,

b) pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

e) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż, pracy oraz potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystanie z pełni praw publicznych,

h) zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego,

i) oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 marca 2019 roku,

j) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393),

k) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.)

l) klauzulę informacyjną i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są dostępne na stronie internetowej www.radwanice.pl

Informacje o postępowaniu konkursowym:

Ogłoszenie o konkursie podlega:

a/ podaniu do wiadomości pracowników GOK w sposób zwyczajowo przyjęty,

b/ zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radwanicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radwanicach,

c/ zamieszczeniu informacji w prasie i radio lokalnym,

d/ zamieszczeniu informacji w PUP w Głogowie i Polkowicach.

Składanie ofert:

a) oferty należy składać w zamkniętych kopertach: w Urzędzie Gminy w Radwanicach ul. Przemysłowa 17 w terminie do 20 grudnia 2018 r. do godziny 10:00 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury”,

b) za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu do Urzędu Gminy w Radwanicach. Oferty, które wpłynęły po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej,

c) dokumenty powinny być trwale zespolone, podpisane przez kandydata, a kopie dodatkowo potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem.

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy powoła Komisję Konkursową, Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie oferty pod względem formalnym bez udziału kandydatów , II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie , telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.radwanice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Informacje dodatkowe:

a) oferty nieodebrane w ciągu 21 dni od podania wyników naboru zostaną komisyjnie zniszczone,

b) dodatkowych informacji udziela Józef Machera - Sekretarz Gminy tel. 76/759-20-33.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko