Zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj

na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Radwanice w roku 2019”

1. ZAMAWIAJĄCY:

nazwa: Gmina Radwanice

adres:ul. Przemysłowa 17

59 – 160 Radwanice

powiat polkowicki

woj. dolnośląskie

strona internetowa:www.bip.radwanice.pl

www.radwanice.pl

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

faks:76 831 13 61

telefon76 831 1478

godziny urzędowania:poniedziałek – piątek

od 7:30 do 15:30

środa od 8:00 do 16:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest: Rafał Sip, tel. 76 759 20 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi polegającej na:

a.wyłapywaniu bezdomnych psów, transport i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt dysponującego wolnym miejscem, wskazanego przez Zamawiającego.Czynność odłowu musi być podjęta w czasie 24 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego.

b.w przypadku braku miejsca w schronisku, przewożenie wyłapanego psa/psów do miejsca czasowego przetrzymywania.

c.każdorazowo po wyłapaniu przesłanie fotografii psa do Zamawiającego z opisem jego stanu i wieku

d.zapewnienie opieki wyłapanym bezdomnym psom, w miejscu czasowego przetrzymania.

e.przyjęcie bezdomnego psa do adopcji za jednorazową opłatą na podstawie dwustronnej umowy między stronami (bez naliczania kosztów odłowu i pobytu psa w hotelu).

2.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wynikających z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj.:

a.zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. 2018 poz. 1967) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2018 r. poz. 650, z późn. zm.).

b.Ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),

c.Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagali weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. Nr 158. poz. 1657 ze zm.),

d.Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r, w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).


3.TERMIN REALIZACJI.

3.1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: rok 2019 r.


4.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
4.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:a.wykonywał czynności wyłapywania bezdomnych zwierząt przez okres co najmniej 1 roku,
b.posiada odpowiedni sprzęt do wyłapywania i transportu zwierząt
c.posiada możliwości czasowego przetrzymania odłowionych zwierząt 5.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OCENY.

l.p.

Nazwa kryterium

waga

1.

cena za odłowienie bezdomnego zwierzęcia (brutto)

25 %

2.

cena za przyjęcie odłowionego bezdomnego psa do hotelu – zł/doba (brutto)

25 %

3.

cena za transport bezdomnego zwierzęcia do schroniska zł/ km(brutto)

25%

4.

cena przyjęcie bezdomnego psa do adopcji za jednorazową opłatą na podstawie dwustronnej umowy między stronami, bez naliczania kosztów odłowu i pobytu psa w hotelu (brutto)

25%

Ocenie podlega cena brutto oferty.

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

najniższa cena oferty

liczba punktów oferty badanej = ----------------------------x 100

cena oferty badanej

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

6.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17,

59-170 Radwanice, w terminie do dnia 04.01.2019r. do godz. 12.00.

6.2.Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez wykonawców drogą pocztową.

6.3.Oferty można również składać droga mailową na adres Zamawiającego

6.4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, w dniu 04.01.2019r. o godz. 12:15.Otwarcie ofert jest jawne.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko