Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice

  • Drukuj

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Przesieczna, Drożyna i Drożów w gminie Radwanice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081) oraz uchwały Rady Gminu w Radwanicach nr XX/122/17 z dnia 28 marca 2017 r. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Przesieczna, Drożyna i Drożów, w gminie Radwanice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.09.2019 r. do 17.10.2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice w pokoju nr 9, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.10.2019 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice w pokoju nr 8, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Radwanice.

 

Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

 


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14